Afholdte bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde den 24. oktober 2022

Bestyrelsesmøde den 24. oktober 2022 kl. 17. hos Charlotte Felding, Felding Arkitekter MAA, Strandgade 30, sidehuset, st, tv. 1401 København K.

Til stede var Annesofie Becker, Charlotte Felding, Ida Præstegaard, Jacob Bloch, Jenny Bendix Becker, Malene Bach og Martin Zerlang.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Diplomering

En bred vifte af mulige emner blev præsenteret og diskuteret. Det blev besluttet at bestyrelsen tager ud og beser emnerne den 8.november på cykel.

3. Arrangementer

Bestyrelsen glæder sig over den gode tilslutning til foreningens arrangementer. Det seneste arrangement var en rundtur i Skuespilhuset med en af teatrets guider, som var meget interessant.

Årets sidste arrangement, et foredrag, er planlagt og invitation og program vil blive sendt ud til vores medlemmer snarest.

4. Årets generalforsamling

Lokation er besluttet. Invitation vil blive sendt ud til vores medlemmer snarest.

5. Kontingentopkrævning

Kontingentopkrævning er sendt ud, rykkerskrivelser vil blive udsendt om nødvendigt.

6. Hjemmeside

Den nye hjemmeside er publiceret og afventer blot få justeringer. Af nyheder kan nævnes digitaliseringen af Forskønnelsens historiske tidsskrifter, der går tilbage fra 1911, og som indeholder en guldgrube af spændende læsning om hvad der optog foreningen og københavnerne for mange år siden.

En funktion, hvor man kan melde sig ind i foreningen direkte fra hjemmesiden, er en anden nyhed.

Bestyrelsesmøde den 28. november 2021

Bestyrelsesmøde den 28. november 2021 kl. 17. hos Charlotte Felding, Felding Arkitekter MAA, Strandgade 30, sidehuset, st, tv. 1401 København K.

Til stede var Mathias Mentze, Amalie Loft, Annesofie Becker, Ida Præstegaard, Charlotte Felding og Jenny Bendix Becker.

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 22. sep. 2021. Godkendt.

3. Opfølgning b-møde 22. sep.

a)   Bestyrelsen drøftede reglerne for afstemning til b-møder, herunder hvorvidt forsamlingen er beslutningsdygtig uanset stemmernes antal og hvorvidt et medlem kan aflevere sin stemmeseddel forud for mødet såfremt vedkommende er forhindret i at deltage. Der blev ikke truffet endelig beslutning om disse spørgsmål.
b)   Efterårets medlemsarrangementer – status: Flot fremmøde til alle arrangementer i 2021. På bestyrelsesmødet i janar drøftes idéer til forårets medlemsarrangementer.

4. Diplomering den 25. november 2021 kl 17.

a)   Endelig vedtagelse af diplomeringer.
b)   Det besluttes, at der, grundet udskydelsen af sidste ås præmiering, i 2021 både kan diplomeres for projekter færdiggjort i 2020 og 2021. Næste diplomering vil derfor først afholdes i foråret 2023.
c)   Holger Dahl er aftalt som oplægsholder den 25. november og uddeler af diplomer. Ida har kontakt til Dahl.
d)   Formanden har stillet forslag om, at bestyrelsesmedlem Malene Bach laver to diplomer til uddeling i 2021. Forslaget vedtages. Det føres til referat, at bestyrelsesmedlem Amalie Loft er principielt imod, at bestyrelsesmedlemmer hyres af bestyrelsen til at udføre arbejde for foreningen og derfor erklærer sig uenig i beslutningen. 
e)   Invitation til diplommodtagere. Amalie skriver udkast og Jenny sender ud senest den 2. november.
f)    Diplomer. Tekst afleveres (korrekturlæst og gennemredigeret) senest den 12. november til Jacob Bloch. Jacob Bloch sætter op og printer.
g)   Praktisk afvikling af generalforsamlingen og diplomering. Jenny kontakter Banegaarden.

5. Generalforsamling 25. november 2021 kl 16.
a)   Der indkaldes til generalforsamling senest den 2. november 2021. Beretning og revideret regnskab eftersendes evt.
b)   Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ida præstegard, Charlotte Felding og Annesofie Becker er på valg. Alle genopstiller.
c)   Dirigent GF. Amalie Loft spørger Ulrich Danneskjold Samsøe. OK

6. Kontingentopkrævning og opfølgning

a)   Kontingentopkrævnig for 2021 er sendt ud. Bestyrelsen ønsker at fastholde kontingent på 250,- kr årligt.

7. Aflønning af bestyrelsesmøder.
Der stilles forslag om ikke i fremtiden at hyre bestyrelsesmedlemmer til at udføre andet aflønnet arbejde for foreningen for at sikre, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn til habilitet mv. Det besluttes at drøfte punktet på næste møde.

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse · Siden 1885

Copyright 2023 · Forskønnelsen