Aktuelle sager

Forskønnelsen involverer sig i mange sager rundt om i Hovedstaden. Ofte er det modstand mod alt for store og malplacerede byggerier. Forskønnelsen er ikke kun ”imod”. Vi er også konstruktive. Vi arbejder ofte sammen med lokale grupper og andre foreninger, som fx. Danmarks Naturfredningsforening. Her skal nævnes en række sager, som Forskønnelsen har været involveret i de sidste år:

Bevar Sankt Jørgens Sø som den er

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse advarer mod, at den helt særegne Skt. Jørgens Sø ændres radikalt i forbindelse med skybrudsberedskab. Søerne er et fredet byområde. Dem er der faktisk ikke ret mange af. Så man skal tænke sig meget grundigt om, før man ændrer på fredede områder. Det har vi gjort i Forskønnelsen. Det har ført os frem til, at vi må advare mod, at de radikale senarier med en total omkalfatring som en voldsom sænkelse af vandstanden og anlæg af en lavereliggende bredere søbred realiseres.

Forskønnelsen mener selvfølgelig, at der skal træffes de nødvendige beslutninger om anlæg til afleding af vand i forbindelse med de voldsomme skybrud, som klimaforandringerne indebærer.

Forskønnelsen ser med respekt og stor glæde på, at kommunerne i hovedstadsområdet, i forbindelse med etablering af anlæg til vandafledning rundt om i Hovedstaden, har det som et gennemgående princip, at det kan ske på en måde, der forskønner byen.

Når Forskønnelsen er imod de senarier Københavns og Frederiksberg kommune har fremlagt for Skt. Jørgens Sø, skyldes det, at netop Skt. Jørgen Sø er en helt unik lokalitet. Kranset af fantastiske selvgroede træer og en meget rigt fugleliv. Svineryggen og fredede bygninger. Et miljø, som der skal værnes om, frem for at der eksperimenteres med en nyanlagt søbred.

Det er Forskønnelsens opfattelse, at de forventede store vandmængder selvfølgelig må kunne afledes på anden vis. Måske med en større omkostning, men det er det værd, når der skal værnes omkring Skt. Jørgens Sø.

Dragør gamle by på UNESCO’s verdenskulturarv

København d. 15. februar 2018

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse støtter fuldt og helt og meget gerne ansøgningen om, at Dragør gamle by kommer på tentativlisten for UNESCO’s verdenskulturarv.

Dragør er med byens og havnens struktur, arkitektur og byggeskik en velbevaret søfartsby fra sejlskibenes storhedstid i 1700- og 1800-tallet. Såvel byen som havnen fremstår autentisk og med integritet, og der er gennem mere end 100 år gennemført et bevaringsarbejde, der er enestående i international sammenhæng.

Dragør afspejler således en betydningsfuld epoke i verdenshistorien, og der findes næppe et tilsvarende eksempel andre steder. Det er særligt enestående, at byen med sin regelrette og tætte struktur i byplan og arkitektur stadig udgør en gammel men levende by, hvor skiftende generationer har kunnet leve et moderne liv uden at ødelægge de historiske kulturværdier.

Taglejligheder med omtanke

Københavns Kommune vil tilskynde til, at der etableres flere taglejligheder i loftrum m.v. ovenpå eksisterende bygninger. Dette sker i bestræbelserne på at øge antallet af boliger i takt med det stigende indbyggertal.

Forskønnelsen har i den forbindelse påpeget overfor kommunen, at man skal være yderst tilbageholden med at give tilladelser til taglejligheder på bevaringsværdige bygninger. De bevaringsværdige bygningers facader og udtryk i det hele taget kan meget let blive spoleret af taglejligheder. Især hvis der tillige etableres tagterrasser.

Forskønnelsen har modtaget flere henvendelser fra beboere i ejendomme, som er blevet ”lokket” af lidt for smarte entreprenører med nyt ”gratis” tag og varmeanlæg. Etableringen af taglejligheder på toppen af deres ejendomme, har udviklet sig til et langstrakt helvede med larm og byggerod. Problemer med alvorligt byggesjusk, som kun vanskeligt kan rettes op.

Lokalplaner undergraves på Østamager

I området mellem Amager Strandvej og Strandlodsvej (ved Øresundsvej) er der blevet bygget kæmpe højhuse. Ikke alle lige kønne. Forudsætningen for at bygge disse kæmpe højhuse var at de oprindelige primært industrielle bygninger med deres særegne arkitektur skulle bevares. Mellem højhusene og i kvarteret som helhed. En på mange måder sympatisk tanke. En form for alibi for højhusbyggeriet.

Meget tyder på, at Københavns Kommune er ved at undergrave forudsætningerne for lokalplanen.. Nu lægges der op til, at man giver tilladelse til, Strandlodsvej 3 rives ned, selvom der i den 9 måneder gamle lokalplan fra 18. maj 2017 stod: Det forudsættes, at Strandlodsvej 3, Lindgreens Allé 14 samt de små baggårdsbebyggelser for Strandlodsvej 9 bevares, da de med deres særegne udtryk er med til at skabe karakter i området og fastholde områdets egenart.

Det er desværre ikke første gang lokalplaner for området ikke efterleves. I efteråret 2017 var det lokalplanen for Krimsvej, der ikke blev efterlevet. Et oprindeligt hus blev helt skamferet. Her udtalte et enigt Teknik og Miljøudvalg på Rådhuset at ”Det samlede udvalg kritiserer skarpt forvaltningens administration af denne lokalplan, den konkrete sag samt en tilsvarende tidligere sag. Udvalget kritiserer, at byggetilladelsen er givet i modstrid med lokalplanen, og udvalget kritiserer hele sagsgangen, idet det har udtrykt ønske om, at der ikke blev ændret i forhold til lokalplanen ud over de besluttede tre tillæg”. På trods af denne skarpe kritik, dukker endnu en tilsvarende sag op.
Forskønnelsen bakker op om Amager Øst Lokaludvalg kamp for, at lokalplanerne efterleves. Ikke blot i konkrete tilfælde, men også og ikke mindst af principielle grunde. Salamiteknikken, hvor lokalplaner, med de kompromisser disse ofte indeholder, udhuler tilliden til kommunens troværdighed og reelle hensigter mht at inddrage borgerne i byudviklingen.

Jakob Lange
Formand Forskønnelsen

Frederiksberg Allé bør fredes

Frederiksberg Kommune arbejder hårdt på, at Frederiksberg Allé og byområdet fredes. Hurra! Et eksempel til efterfølgelse. Tænk hvis Vesterbros Passage hele vejen fra Trommesalen til Rådhuspladsen blev lige så flot som Frederiksberg Allé! Den har potentialet til det med nogenlunde samme bredde, historiske arvegods og Frihedsstøtten som aksens pejlemærke.

København d. 23. september 2017
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell

Vedrørende Dragespringvandets placering på Rådhuspladsen

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse har fra flere relevante kilder fået at vide, at der arbejdes ihærdigt på at etablere det oprindelige store Dragespringvand på Rådhuspladsen.

Den udvendige kumme skal kobles på igen og de oprindelige figurer placeres således, at det originale monument retableres.

Dette lyder som en glimrende ide. Imidlertid er det – ifølge vores kilder – planen at placere springvandet midt på Rådhuspladsen i midteraksen.

En sådan placering er vi betænkelige overfor, da Rådhuset ikke er centreret og springvandet vil støje i blikket på hovedfacaden. En placering i siden af Rådhuspladsen ud mod H.C. Andersens Boulevard giver meget bedre mening. En sådan placering vil derudover være i overensstemmelse med den oprindelige opstilling.

Venlig hilsen

Jakob Lange
Formand

PS: Mht, den oprindelige placering – se billedet herunder. Springvandets helt oprindelige placering var længere ude og endnu længere væk fra pladsens midterakse.

PPS: Som et kuriosum som et argument for, at Forskønnelsen deltager i placeringen, taler den oprindelige start for. Forslaget springer ud af den konkurrence i 1888 om et springvand til Højbro Plads, som FHF havde udskrevet! (Umiddelbar kilde til denne oplysning er Mirjam Gelfer-Jørgensens bog fra i år om Thorvald Bindesbøll, side 321-322.)

København d. 5. februar 2017
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Forslag om fredning af Paladsbygningen

Jeg skriver til jer, fordi vi i Foreningen Hovedstadens Forskønnelse har diskuteret den aktuelle sag om nedrivning af Paladsbygningen. En sag, som I helt sikkert har fulgt meget med i. Ikke mindst dagbladet Politikens dækning. Vi vil opfordre jer til at overveje at indstille Palads Teatret til fredning.

Vi mener, at bygningen er et enkeltstående eksempel fra sin tidsperiode. Placeret tæt på middelalderbyen og befæstningsringen, Den integrerer kunstnerisk udsmykning og farvesætning i et bygningsværk i det offentlige rum. Øvrige eksempler fra perioden er typisk indvendige udsmykninger.

Det er nok ikke en nem sag, men det kunne være godt, om der i en tid med så stor byggeaktivitet og fokus på arealudnyttelse i København kunne være mere opmærksomhed på og diskussion af, hvad bykvalitet er.

Med venlig hilsen
Jakob Lange
Formand

Åbent brev til Københavns Overborgmester Frank Jensen
vedr. Lokalplan for Sundeveds-gade-karreen

Vi vil hermed opfordre overborgmester Frank Jensen til at tage
fremtidsplanerne for Sundevedsgadekarreen op til fornyet vurdering

Det er brutalt at nedrive de ældste historiske huse på Vesterbro fra 1860`erne opført umiddelbart efter at byport og volde sløjfes i 1856. Det er utilgiveligt at nedrive disse huse, der må vurderes som værende en del af vores fælles Kulturarv og derfor erklæret bevaringsværdige og uerstattelige. Det kan forekomme mærkværdigt, at staten og kommunen lader udarbejde et atlas over historiske huse og bevaringsværdige miljøer, for så siden hen selv at overse disse vurderinger.

Det forekommer ligeledes mærkværdigt når man giver tilladelse til at nedrive bevaringsværdige miljøer og bygninger, til fordel for opførelse af 5 etagers boligbebyggelse og 100 meter cykelsti. Mere end 7.000 borgere har med deres underskrift protesteret mod at nedrive disse historiske huse.

Herværende brev er endvidere sendt til Tina Saaby, Stadsarkitekten for København, samt til relevante styrelser, udvalg, foreninger og enkelt personer.

Brevet er ligeledes sendt til pressen.

Vi kommer gerne til møde hos dig på Rådhuset, eller måske på adressen.
Med de bedste hilsener, en kreds af Borgere.

Indlæg til Kbh. K. Magasin for erhvervslivet i København K.
Juni 2016. No. 02 – 2016Københavns facader – et kedeligt kapitel

En by er i høj grad dens facader. Det er bygningerne og ikke mindst disses facader – og især butiksfacaderne, der skaber byens udtryk. Derfor har alle storbyer en facadepolitik. Regler som regulerer facadernes udtryk. Hvordan de skal passe til kvarterets og bygningernes arkitektur og æstetik.

I København har kommunen en meget fornuftig facadepolitik. Ikke så restriktiv, som mange andre hovedstæders, men trods alt på mange måder helt i orden. Ikke mindst på papiret.

Desværre håndhæves den ikke, med den energi man kunne ønske. Selv på de aller fineste placeringer på Strøget, op mod Kgs. Nytorv er der opstået butiksfacader, som er direkte grimme og malplacerede. Butiksfacader som overhovedet ikke passer ind. Hverken akitektonisk i forhold til bygningen eller i sammenhæng med nabobutikkerne. Det er en skandale. Strøget, ikke mindst fra Storkespringvandet til Kgs. Nytorv bør være den aller fineste og internationale del af byen. Sammen med Pistolstræde m.v.
Kommunen forsvarer deres manglende håndhævelse af facadepolitikken med, at internationale virksomheder, har deres branding i deres butiksfacader. Det er sikkert rigtigt, men al erfaring viser, at både internationale og danske kædebutikker, retter ind i forhold til facadepolitik, når de presses hårdt nok. Det er der heldigvis mange gode eksempler på. Selv MacDonalds, Seven/Eleven og Netto, kan moderere deres ofte meget anmassende butikfacader, så de passer ind i en flot helhed.

Et særligt problem er de mange butikfacader, hvor vinduerne er blændet af eller blot udstiller bagsiden af varereoler. De kan tage livet af en hver facade. Det er grimmere end grimt. De burde forbydes. De fine gamle vinduesudstillinger, som snart sagt enhver butik havde få årtier tilbage kommer næppe tilbage. Det er kun de aller dyreste butikker, der har råd til den slags. Men ”blinde” butiksvinduer på hovedstrøgende i København er ganske enkelt helt uacceptable. Der skal være plads til både butikker med store bugtetter og de mindre handlende. Så det vil være på sin plads, at der blev udformet gode eksempler på, butiksfacader uden skiftende vinduesudstillinger. Måske kunne fotostater være en løsning.

Over alt, selv på Strøget, ser man butiksfacader der vokser ud i gadearealet. Der placeres grimme kurve o lign. med diverse tilbudsvare. Det er ofte noget sandt rod, som i den grad skæmmer bybilledet. Som gågaderne i mange provinsbyer.

Den mere fri adgang til at etablere udeserveringer, som vi alle nyder, bør følges op af langt strammere krav til æstetisk udformning af møblement, skilte, parasoller m.v.

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse opfordrer Københavns Kommune til at håndhæve kommunes egne retningsliner for butiksfacader. Lave en regulær kampagne. Rette op på, de mange uhyrligheder der er sneget sig ind. Der er nok at tage fat på. Det er ikke nok, alene at tage fat, når nye butiksfacader etableres Man kunne starte med Strøget fra Kgs. Nytorv op mod Rådhuspladsen.

Når Strøget er rettet op, kan kommunen gå videre med Bredgade, Store Kongensgade. I en tredje omgang med Amagerbrogade, Østerbrogade, Vesterbrogade. Der er endnu mere at tage fat på, selv om ambitionsniveauet selvfølgelig ikke skal være som i den fine ende af Strøget. De store brogader, havde før i tiden deres meget forskellige særpræg. Det er ved helt at forsvinde Det er en skam. Det gør byen kedelig.

Butiksfacader på et højere arkitektonisk og æstetisk niveau, vil måske koste lidt mere. Men ikke nødvendigvis ret meget mere. I mange tilfælde vil det være en billigere løsning, at skrælle alt det overflødige juks væk, og blotte den oprindelige husfacade. Det indeholder ofte sjove og flotte detaljer. Det har man set mange steder.

Sendt til:
Frederiksberg Kommune
Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen
Rådhuset
2000 Frederiksberg.
bpm@frederiksberg.dkForeningen Hovedstadens Forskønnelses kommentarer til:

Forslag til Lokalplan 192 for boliger og daginstitution ved Rahbeks Alle’ 15-19
samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013”.

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse vil opfordre til, at planerne for Rahbek Alle genovervejes.
Vi er bekendt med Danmarks Naturfredningsforenings Frederiksberg Afd.’s ved Niels Hartung Nielsen brev til jer af d. 7. ds. deler de synspunkter DN. Frederiksberg Afdeling skriver til jer og vil ikke gentage disse. Vi vil dog fremhæve, at det er katastrofalt, at der gives tilladelse til, at de fine gamle, absolut bevaringsværdige, bindingsværksudhuse tillades fjernet.

Foreningen Hovedstadens Forskønnelses bestyrelse har besøgt Rahbeks Alle og netop hæftet os ved de flotte bindingsværksudhuse, som i den grad giver gaden og kvarteret karakter. FHF vil endvidere påpege, at det er uacceptabelt, at der åbnes mulighed for at bygge op til 6 etager i dette fine og sårbare område.

På Foreningen Hovedstadens Forskønnelses vegne.

Jakob Lange
Formand

Sendt til Borgmester Morten KabelVedrørende Tulipangrunden

Kære Morten!
Din forvaltning har sendt os ”Information om byggeprojekt på ”Tulipangrunden””. Man orienterer om, at der er en ny plan for bebyggelse af den meget lille grund. Den oprindelige plan blev stoppet med en afgørelse af d. 6. maj 2014 fra Natur- og Miljøklagenævnet.

I Foreningen Hovedstadens Forskønnelse er vi oprigtigt kede af, at man har genoplivet planen om at bygge på grunden. Vi synes oprigtigt talt, at man burde have opgivet planerne om at bebygge grunden med punkthuse.
Det nye forslag til bebyggelse tager som det oprindelige forslag slet ikke højde for grundens helt særlige beliggenhed, mellem Kastellet, Langelinje og Asia House. Det er alene placeret her, så det lige akkurat kan holde sig udenfor Fortidsminde- og Søbeskyttelseslinjerne , hvilket fremgår af udformningen på facadelinien i det sydligste hus.

Helt uden hensyn til udkig fra Langelinjebroen over den gamle Frihavn m.v. Netop de hensyn Natur- og Miljøklagenævnet lagde til grund for ikke at ville acceptere kommunens dispensationer fra beskyttelseslinjerne. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse var langt fra ”ren jura” mht. beskyttelseslinjerne, men en konkret afgørelse efter en grundig besigtigelse.
Byggeri på den lille grund vil fortsat være ødelæggende for helheden omkring området, selv om man har flyttet lidt rundt på det planlagte byggeri og reduceret det en smule.

Vi vil endvidere godt pege på, at den lokalplan, man henholder sig til, er yderst mangelfuld. Den lever slet ikke op til de krav, man i dag stiller til en lokalplan. Det kan i bedste fald alene opfattes som en ”ramme-lokalplan”, som naturligvis skal følges op af en egentlig lokalplan, hvor byggefelter m.v. er langt fast, så borgerne kan forholde til anvendelsen af grundstykket. Natur- og Miljøklagenævnet gjorde opmærksom på flere af disse forhold i sin afgørelse.

Vi synes endvidere slet ikke, at det forslåede byggeri lever op til den eksisterende lokalplans krav om byggestil, materialer m.v. Fx er store altaner i stueetagen helt hen i skoven i forhold til de flotte bevaringsværdige nabobygninger.

Det er derfor Foreningen Hovedstadens Forskønnelses appel til dig, at Københavns Kommune helt revurderer anvendelsen af Tulipangrundens fremtid. Der er langt mere oplagte og relevante muligheder end boligbyggeri.
Tulipangrundens fremtidige anvendelse bør behandles politisk og ikke som en ren administrativ sag efter en gammel og mangelfuld lokalplan.

Venlig hilsen
Jakob Lange
FormandFrederiksberg Have Indgang

Styrelsen for slotte og kulturejendomme har ansøgt om at ændre indgangen til Frederiksberg Have. De vil bl. a. etablere en udeservering. Det synes Forskønnelsen, Naturfredningsforeningen o.a. er en rigtig dårlig idé. Vi har derfor klaget over denne plan.

D. 27. maj sendte vi denne klage:

Natur- og Miljøklagenævnet,
Rentemestervej 8,
2400 København NV.

Sendt som email til nmkn@nmkn.dkKlage over Fredningsnævnet for Københavns afgørelse vedr. dispensation til
omlægning af Frederiksberg Haves hovedindgangsparti ved Frederiksberg Runddel.

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse (FHF) er meget uforstående over Fred-ningsnævnets kendelse af 30. april 2015, hvori man i realiteten giver tilladelse til omlægning af pladsen ved indgangen til Frederiksberg Have, da nævnet ikke anser projektet for dispensationskrævende.

FHF er af den stik modsatte opfattelse. Vi finder, at det vil kræve en dispensati-on at omlægge pladsen, når man henholder sig til fredningskendelsen af 21. maj 1960, hvor det klart fremgår, at der skal tages hensyn til den historiske tradition. Netop indgangspartiet til haven har stor kulturhistorisk og æstetisk betydning for oplevelsen af Frederiksberg Have.

Den forslåede ændring af indgangspartiet vil ændre dette fra at være et selv-stændigt uderum til ”blot” at være en indgang til Frederiksberg Have. Man redu-cerer indgangspartiets samspil med de omkransende kavalerbygninger i forening med Bissens Frederik 6. statue på den bagved liggende ovale plads. Samspillet med Rundelen bliver ligeledes mindre udtalt, hvis der gives dispensation til det foreslåede projekt.

Grusbelægning og blomsterkummer vil ikke øge kvaliteten af indgangspartiet. At disse elementer skulle være svare til en mere oprindelig udformning stiller vi os meget tvivlende over for.

Det er vigtigt, at Frederiksberg Have bevares som det flotte historiske anlæg, det er.
For en god ordens skyld, skal det bemærkes, at FHF i den grad må vende os mod, at der etableres udeservering i indgangspartiet til Frederiksberg Have.

Venlig hilsen
Jakob Lange
FormandKøbenhavns Kommunes Altanpolitik

Københavns Kommune ønsker at være mere liberal med at give tilladelse til etablering af altaner. Det synes Forskønnelsen er fint. Vi mener dog, at det ikke altid skal gælde på Bevaringsværdige Bygninger. Derfor har vi d. 22. maj 2015 rettet henvendelse til kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

Til medlemmerne af TMU

D. 26. ds. skal I tage stilling til en ny Altanpolitik.
9 Retningslinjer for altaner og tagterrasser (2015-0096369)

I den forbindelse vil Foreningen Hovedstadens Forskønnelse gerne ytre os med hensyn til det sidste afsnit i bilaget, der handler om altaner på bevaringsværdige bygninger.

Vi finder, at formuleringen er alt for rummelig og slet ikke indeholder den fornødne vejledning for forvaltningens behandling af konkrete ønsker om altaner på bevaringsværdige bygninger.

Efter Forskønnelsens opfattelse skal det som udgangspunkt være en sjælden undtagelse, at der gives tilladelse til at bygge altaner på bevaringsværdige bygninger ikke mindst mod gaden.

De bevaringsværdige bygninger bør bevares, som de er udformet. Uanset hvor dygtige arkitekter, der tegner altaner, vil altanerne være fremmedelementer på facaderne. De vil så godt som altid skæmme bygningerne og ændre deres oprindelige udtryk.

Derfor bør formuleringerne i Altanpolitikken omformuleres, så det står klart, at det normalt ikke vil være muligt at få tilladelse til at hænge altaner på bevaringsværdige bygninger. Der skal helt ekstraordinære gode arkitektoniske argumenter til, før der gives tilladelse til at tilføje sådanne fremmedelementer. Med den nuværende formulering er det som om, det er Forvaltningen, der skal løfte ”bevisbyrden”, når der gives afslag på ansøgninger på bevaringsværdige bygninger.
Det må respekteres, at der er bevaringsværdige bygninger, som der skal værnes om.

Vi håber, I i Teknik- og Miljøudvalget vil have forståelse for vores synspunkt.

Venlig hilsen
Jakob Lange
Formand

Den tekst vi ønsker ændret:
Bevaringsværdige bygninger For bevaringsværdige bygninger skal altid tages særligt hensyn til den eksisterende bygning mht. udformning og placering af nye altaner og tagterrasser, og der vil altid ske en individuel vurdering af det enkelte projekt ud fra bygningens karakter. Bygninger med SAVE-værdier på 1-4 vil i Københavns Kommune blive behandlet som bevaringsværdige (Kilde ”Redegørelse for bevaringsværdige bygninger” Kommuneplan 2011).Rådhusbiblioteket nedlægges

Borgerrepræsentationen har besluttet at nedlægge det historiske rådhusbibliotek. Det synes Forskønnelsen er en rigtig dårlig idé. Man vi spare et mindre beløb, men samtidigt kommer en tilsvarende udgift på en anden konto. D. 16. februar 2015 skrev vi derfor til Borgerrepræsentations Kultur- og fritidsudvalg.

Til Borgerrepræsentationens Kultur- og Fritidsudvalg

Bevar Rådhusbiblioteket i dets fantastiske rammer som en unik samling.
Det fremgår af dagsordenen for udvalgets møde på torsdag d. 19. februar 2015, at I skal drøfte fremtiden for Rådhusbiblioteket.
I den anledning vil Foreningen Hovedstadens Forskønnelse opfordre til, at I ændrer jeres oprindelige beslutning om at nedlægge biblioteket i dets nuværende unikke ramme og flytte dele af materialet til Hovedbiblioteket i Krystalgade og anvende lokaliteten på Rådhuset til andre formål.

Rådhusbiblioteket med dets placering på selve Rådhuset er en unik perle.

Det blev fra første færd tegnet og indrettet til formålet af Martin Nyrup, som alle andre lokaler og detaljer på rådhuset. Det er af virkelig gode grunde blevet fredet. En fredning, som har dobbelt mening, hvis ikke blot lokalerne med inventar består, men også benyttelsen af lokalerne videreføres, som oprindeligt tænkt.

Rådhusbiblioteket er et fantastik specialbibliotek, som vil forsvinde, hvis udvalget fastholder sin beslutning. Det er af uhyre stor værdi, at samlingen i al sin mangfoldighed holdes samlet. For de mange, der er interesseret i byens historie m.v. Men også for dem, der interesserer sig for København af i dag og fremtidens København.

Nedlægges Rådhusbiblioteket vil det aldrig blive genetableret. Foreningen Hovedstadens Forskønnelse skal derfor indtrængende bede jer i Kultur- og Fritidsudvalget om, at Rådhusbiblioteket bevares.

Vi ved, at vi taler på rigtig mange af vore medlemmers vegne, da de i usædvanligt stort omfang har bedt bestyrelsen om at engagere sig i bestræbelserne for, at Rådhusbiblioteket bevares.
Rådhusbiblioteket er en del af den københavnske kulturarv.

Venlig hilsen
Jakob Lange
FormandØsterport Station

Københavns Kommune har med en lokalplan givet tilladelse til at der bygges et stort byggeri i forbindelse med Østerport Station. Ovenpå den nuværende Irma. Det er Forskønnelsen imod. Vi skrev derfor d. 16. januar 2015 følgende høringssvar: Høringssvar vedr. Østerport II – lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Indsendt til Københavns Kommunes Bliv Hørt af: Jakob Lange, Foreningen Hovedstadens Forskønnelse (1300)
Dato: 16.01.15

Foreningen Hovedstadens Forskønnelses bemærkninger til Østerport II – lokalplanforslag med kommuneplantillæg.

Forskønnelsen har med tilfredshed noteret sig, at der nu opereres med en lavere etagehøjde end i det tidligere fremsatte forslag.

Det foreslåede banebyggeri vil dominere over det fredede stationsmiljø, både set fra Oslo Plads, Østbanegade, Grønningen og Folke Bernadottes Allé.

I stedet for at tilføre området et samlende arkitektonisk greb, lægger man nu op til en (yderligere) splittelse mellem den gamle stationsbygning, den nye Oslo Plads facade og det nye banebyggeri, og ikke udnytter stationsbygningens potentiale som bindeled mellem den nordlige og vestlige del af Oslo Plads og den nordlige del af Grønningen.

Desuden ser vi ikke i forslaget en optimal udnyttelse af hele området mellem Østbanegade og Folke Bernadottes Alle. Her vil cykelparkeringen dominere billedet, mens opholdsmulighederne i form af bænke og måske en udendørscafe på en af byens mest solbeskinnede pladser er stærkt begrænset.

Foreningen for Hovedstadens Forskønnelse er ikke imod hverken nybyggeri eller byfortætning ved Østerport Station, men finder at det foreliggende lokalplanforslag mangler et helhedssyn på området, hvori også indgår samspillet med så væsentlige bygninger som Den Frie og det tidligere Hotel Østerport og den kommende Metrostation. Nulpunktstenen, tegnet af P.V.

Jensen-Klint er end ikke nævnt i forslaget.

Forskønnelsen opfordrer derfor Københavns Kommune til at udskrive en arkitektkonkurrence om dette centrale og aktive byområde.

Jakob Lange
FormandTulipangrunden reddet – en sejr for Forskønnelsen

Natur- og Miljøklagenævnet er enige med Foreningen Hovedstadens Forskønnelse i, at det planlagte byggeri tæt på Kastellet, Langelinie og ASIA House ikke bør realiseres. Det fremgår af en afgørelse, nævnet traf d. 6. maj 2014. Afgørelsen er endelig og kan således ikke ankes.

Københavns Kommune havde ellers dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseslinjen og søbeskyttelseslinjen ved Kastellet og voldgraven og givet tilladelse til, at der blev opført 3 såkaldte punkthuse med i alt 32 meget dyre ejerlejligheder uden bopælspligt.

Det drejer sig om en  lille grund mellem Kastellet, Langelinie og Indiakaj/Asia House. Kendt under navnet Tulipangrunden på grund af arealets form.

Var byggeprojektet blevet realiseret, ville det betyde, at 3. fase af retablering af Kastellet omkring Norges Porten ikke kunne realiseres, på trods af et gammelt løfte herom fra Københavns Kommune. Det ville også betyde, at oplagte muligheder for at forbinde Langelinie og Kastellet, til glæde for byens borgere og turister (Den lille havfrue), kun kunne etableres med smalle stier i skyggen af høje huse.

Hele området omkring Kastellet har en særlig plads i Forskønnelsens historie, da foreningen var primus motor i den flotte retablering, som alle i dag glæder sig over.

I løbet af de sidste 2 år har Forskønnelsen været yderst engageret i indsatsen mod byggeplanerne. Forskønnelsen har arbejdet tæt sammen med engagerede lokale beboere samt med Danmarks Naturfredningsforenings Københavnsafdeling. Samarbejdets modpart har været Københavns Kommune, By og Havn, kapitalinteresser samt deres arkitekter og advokater. Og vi må erkende, at det har været et langt, sejt træk.

Forskønnelsen er derfor oprigtigt glad for og tilfreds med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Nu afventer vi planerne for en fin udnyttelse af den lille grund. Vi håber, at disse planer vil respektere den lille grunds helt unikke placering og muligheder.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan ses herunder. Den er en lang – men interessant læsning for de særligt interesserede.

Der har været god pressedækning i Politiken og i Østerbro Avis.Tulipangrunden II

Efter Natur- og Miljøklagenævnet havde truffet sin afgørelse troede vi at sejeren var hjemme. Det var det desværre ikke. Folkene bag punkthusprojektet, har lavet et nyt og mindre projekt, som overholder beskyttelseslinjerne. Forskønnelsen mener fortsat, at der ikke bør bygges på den lille Tulipangrund. Vi har derfor d. 16. april 2015 skrevet til Borgmesteren:

Kære Morten!
Din forvaltning har sendt os ”Information om byggeprojekt på ”Tulipangrun-den””. Man orienterer om, at der er en ny plan for bebyggelse af den meget lille grund. Den oprindelige plan blev stoppet med en afgørelse af d. 6. maj 2014 fra Natur- og Miljøklagenævnet.

I Foreningen Hovedstadens Forskønnelse er vi oprigtigt kede af, at man har genoplivet planen om at bygge på grunden. Vi synes oprigtigt talt, at man burde have opgivet planerne om at bebygge grunden med punkthuse.

Det nye forslag til bebyggelse tager som det oprindelige forslag slet ikke højde for grundens helt særlige beliggenhed, mellem Kastellet, Langelinje og Asia House. Det er alene placeret her, så det lige akkurat kan holde sig udenfor For-tidsminde- og Søbeskyttelseslinjerne, hvilket fremgår af udformningen på facadelinien i det sydligste hus.

Helt uden hensyn til udkig fra Langelinjebroen over den gamle Frihavn m.v. Netop de hensyn Natur- og Miljøklagenævnet lagde til grund for ikke at ville acceptere kommunens dispensationer fra beskyttelseslinjerne. Natur- og Miljø-klagenævnets afgørelse var langt fra ”ren jura” mht. beskyttelseslinjerne, men en konkret afgørelse efter en grundig besigtigelse.

Byggeri på den lille grund vil fortsat være ødelæggende for helheden omkring området, selv om man har flyttet lidt rundt på det planlagte byggeri og reduceret det en smule.

Vi vil endvidere godt pege på, at den lokalplan, man henholder sig til, er yderst mangelfuld. Den lever slet ikke op til de krav, man i dag stiller til en lokalplan. Det kan i bedste fald alene opfattes som en ”ramme-lokalplan”, som naturligvis skal følges op af en egentlig lokalplan, hvor byggefelter m.v. er langt fast, så borgerne kan forholde til anvendelsen af grundstykket. Natur- og Miljøklage-nævnet gjorde opmærksom på flere af disse forhold i sin afgørelse.

Vi synes endvidere slet ikke, at det forslåede byggeri lever op til den eksisteren-de lokalplans krav om byggestil, materialer m.v. Fx er store altaner i stueetagen helt hen i skoven i forhold til de flotte bevaringsværdige nabobygninger.

Det er derfor Foreningen Hovedstadens Forskønnelses appel til dig, at Københavns Kommune helt revurderer anvendelsen af Tulipangrundens fremtid. Der er langt mere oplagte og relevante muligheder end boligbyggeri.

Tulipangrundens fremtidige anvendelse bør behandles politisk og ikke som en ren administrativ sag efter en gammel og mangelfuld lokalplan.

Venlig hilsen
Jakob Lange
FormandKongens Have

Planerne om at bygge et meget stort musikøvelokale/koncertsal for Livgarden på Ekcerser Pladsen/ind i Kongens Have. Efter en voldsom modstand blev projektet droppet.Torvehallerne

Torvehallerne på Israels Plads har altid været en hjertesag for Forskønnelsen. De er så velplanlagte og gennemarbejdede. Det var derfor helt ved siden af, at ejerne ønskede at overdække området mellem de to haller. Kampen lykkedes og projektet opgivet.Rådhuspladsen

Rådhuspladsen er altid blevet stedmoderligt behandlet. Det er byens helt centrale plads og skal derfor være en arkitektonisk perle. Der ændres hele vejen rundt om pladsen. Det er derfor på høje tid, at der laves en samlet plan for Rådhuspladsen. Ikke mindst inden den kommende Metrostations forplads udformes. Forskønnelsen slår derfor på tromme for, at der udskrives en arkitektkonkurrence om Rådhuspladsen.Havnetyveriet ved Kgs. Enghave Brygge

På Kgs. Enghave Brygge i Sydhavnen har Københavns Kommune givet tilladelse til, at der bygges langt ud i havnen. Det er helt tosset og kun for at maksimere bygherrernes økonomi. Hertil kommer, at hele området er voldsomt forurenet, og ingen kan overskue de miljømæssige konsekvenser af at lave kanaler m.v. Forskønnelsen har sammen med mange andre klaget til Miljø- og Naturklagenævnet.

Se klagen ved at klikke på Kgs. Enghave til venstre på denne side. Københavns Kommune er ikke til at rokke i denne sag. Vi fortsætter kampen mod at der bygges ud i havneløbet. Medio oktober 2014 kom sagen for alvor i pressen. I TV2 Lorry, Københavns Radio og ikke mindst Politiken.Forskønnelsen er ikke imod, at der bygges på Kgs. Enghave Brygge. Vi er alene imod, at der bygges 60-70 meter ud i havnen.

Sagen kører fortsat her i maj 2015Værnedamsvej

Værnedamsvej er i dag en lille spændende, noget kaotisk gade på grænsen mellem København og Frederiksberg. ”Nogen” har fået den idé, at Værnedamsvej skal være mere strømlinet.
Det er Forskønnelsen imod. Vi synes Værnedamsvej er helt i orden, som den er i dag. Den skal ikke ligne en indkøbsgade i en middelstor provinsby. Det kommer Værnedamsvej heldigvis heller ikke til. Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell lyttede til protesterne og lagde planerne i brokkassen.Hotelbyggeri i Borgergade

Forskønnelsen har sammen med lokale aktivister protesteret med, at byggeriet bliver forhøjet med nærmest en etage i form af kviste. Det betyder, at hotellet bliver højere end de nærliggende bygninger. Desværre afviste Københavns Kommune vores indsigelse og dispenserede fra en ellers klar lokalplan.Åbenrå 16

I tråd med Indre By Lokaludvalg og lokale aktivister, har Forskønnelsen gjort indsigelser overfor et alt for højt og dominerende byggeri af en beboelsesejendom i Åbenrå 16 (en tom grund). Der er lydhørhed på Rådhuset for vores bekymring, men endnu ikke truffet beslutning om der skal gives en dispensation, svarende til den i Borgergade.Mange andre sager

Forskønnelsen har mange andre bolde i spil:

Asfalteringen af den flotte indkørselsvej til Carlsbergbyen, Forskønnelsen støtter op om Det Særlige Bygningssyns forslag om en fredning.

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse mener, at lokalplanforslag ikke tillægger Ny Carlsbergvejs nuværende meget særegne belægning stor nok betydning. For områdets helhed og sammenhængskraft.

Den foreslåede nye belægning fra Dipylonporten og til Vesterfælledvej vil ændre både områdets visuelle karakter og adfærd i området. Forskønnelsen anbefaler, at den nuværende brostensbelægning bevares, da vi af den opfattelse, at den del af Ny Carlsbergvej er værd at frede.

Er der ikke kommunal tilslutning til at belægningen på strækningen fra Dipylonporten og til Vesterfælledvej bevares, vil Forskønnelsen foreslå, at størsteparten af belægningen trods alt bevares, og alene modificeres med en cirka 1 meter brede cykelbaner med nye, mere plane brosten til glæde for cyklister.
Sagen er endt lykkeligt med den fredning vi kæmpede for.

Istandsættelsen af den fredede telefonkiosk Jagtvej/Østerbrogade. Efter henvendelse til ejeren er kiosken blevet malet op m.v.

De grimme reklamer på den fredede Østerport Station. DSB er helt afvisende. Kulturstyrelsens tilsyn med fredede bygninger er nu på Forskønnelsens initiativ gået ind i sagen. Vi forfølger fortsat sagen.