Referat af den ordinære generalforsamling 2018

 
Onsdag den 5. december kl. 17.00 · Bygningskulturens Hus · Borgergade 111 · 1300 København K
35 medlemmer deltog.

Formanden bød velkommen. I den forbindelse nævnte Jakob Lange, at bestyrelsen overvejer, at næste års generalforsamling bliver efterfulgt af et relevant foredrag.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ulrik Danneskiold-Samsøe som dirigent. Det tilsluttede forsamlingen sig.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægtens regler, og at formalia i det hele taget var i orden.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretningen, der stort set holdt sig til den på forhånd udsendte skriftlige beretning. Han hæftede sig ved, at foreningen på mange måder kører godt og stabilt, men at det ikke er tilfredsstillende. Derfor har arbejdet været målrettet mod at forny foreningen, øge medlemstallet og skabe større synlighed.

Et medlem konstaterede venligt, at hjemmesiden ikke altid var helt a jourført og med småfejl.
Formanden gav medlemmet ret og lovede, at vi vil stramme os an. På den anden side var der grænser for perfektionen, når vi er baseret på frivillig arbejdskraft.

Jacob Bloch fra bestyrelsen anbefalede, at medlemmerne fulgte udviklingen i København ved at abonnere på det gratis Magasinet Kbh. www.magasinetkbh.dk

Anne Sofie Becker fra bestyrelsen fortalte om bestyrelsens aktuelle interesse for interessante områder rundt om i byen: Nyholm, som trues af bebyggelse, Fiskerhavnen og Stejlepladsen, som i dag er fredet, som ønskes affredet ved lov og bebygget samt om Vesterbros Lokaludvalgs spændende planer for DSBs gamle centralværksted, som udvalget forslår omskabt til Vestre Remisepark, som forbinder Vesterbro med havnen.

Jakob Lange tilføjede, at bestyrelsen også følger Frederiksberg Kommunes arbejde med bebyggelse på Frederiksberg – Hospitalsgrunden.

Knud Erik Hansen fra bestyrelsen anbefalede anvendelsen af Facebook, trods alt det dårlige man med rette kan sige om mediet, da Facebook rummer fantastiske muligheder for at nå ud til mange flere.

Herefter tilkendegav forsamlingen, at man kunne godkende bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Jakob Lange fremlagde regnskabet. Han glædede sig over, at udgifter og indtægter i år fulgtes ad. Han varslede dog, at bestyrelsen ikke ville holde sig tilbage med at bruge af foreningens formue, når det drejer sig om at forny foreningen og skaffe flere medlemmer.
Som besluttet på generalforsamlingen 2017, var der udarbejdet en oversigt, der sammenholder udgifter/indtægter punkt for punkt foregående år/aktuelle år.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 250 kr. for private medlemmer og 1.700 for firmamedlemmer blev vedtaget uden debat.

5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt
Der var ingen forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal
Charlotte Felding og Knud Erik Hansen blev genvalgt med akklamation.
Jenny Becker og Kai Mølgaard blev ligeledes genvalgt.

7. Valg af 2 revisorer
Kirsten Holst Teglgaard og Leila Krogh blev genvalgt.

8. Eventuelt
Et medlem, der bør tæt på Skt. Jørgens Sø, fortalte om, især lokale, vil afholde arrangementer ved søen i kampen mod de aktuelle planer om at ændre (ødelægge) søen drastisk.

Et medlem, der i mange år har boet i Nyboder, redegjorde for, hvorledes den igangværende renovering sker helt uden respekt for det historiske område. Han opfodrede bestyrelsen til at gå ind i kampen med henblik på at sikre at dét, der ikke allerede er ødelagt, bevares. Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen allerede har kig på problemerne.

Ida Præstegaard fra bestyrelsen oplyste om, at forlaget Strandberg Publishing har tilbudt, at Forskønnelsens medlemmer kan købe de foregående års publikationer om arkitektur, design kunst m.v. til en meget fordelagtig pris. Medlemmerne vil få nærmere besked.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden afrundede med at takke dirigenten.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2018


Et nyt og stærkere FHF

Årets store opgave for bestyrelsen har, som varslet på foregående generalforsamling, været at arbejde med planer for en revitalisering af FHF.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 14. juni 2018 orienteredes detaljeret om revitaliseringsplanerne. På den ekstraordinære generalforsamling var der tilslutning til bestyrelsens planer. De fremmødte fremkom med flere gode konstruktive råd til bestyrelsen. Disse har bestyrelsen taget til sig. Fx intensiveret anvendelse af bl.a. Facebook ved profileringen af Foreningen, som er efterlevet i de sidste måneder med mange opslag. Kontakten til Pressens relevante medarbejdere er intensiveret, ligesom Forskønnelsen mere aktivt end før kommer med egne forslag med stigende bevidsthed omkring miljøspørgsmål for øje. Kolonihaveforslaget er et eksempel herpå jf. nedenstående.

På den ekstraordinære generalforsamling blev der valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer som erstatning for tre, der ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Herudover en yderligere suppleant, så der nu er to suppleanter.

Grundlaget for revitaliseringen er en mission og en vision, som vi synes godt og meget præcist formulerer de overordnede rammer for vort virke, helt i tråd med vedtægtens formålpraragraf :

Vision

”Foreningen vil sikre hovedstadens forskønnelse ved at gøre sig gældende i spørgsmål om bevarelsen, fornyelsen og udviklingen af København”

Mission

”Vi hylder fornyelsen og arbejder for bevarelsen af det bedste i hovedstaden. Det gør vi til glæde for byens borgere og brugere. Med fokus på kvalitet og bæredygtighed stiller vi de kritiske spørgsmål og bidrager til en konstruktiv debat om udviklingen af hovedstadens bygninger og byrum.”

De konkrete rammer
I forlængelse af udarbejdelsen af vision/mission blev der herefter udstukket mere konkrete rammer for en sådan revitalisering baseret på 3 aktivitetstyper:
• Foreningsaktiviteter/Medlemsarrangementer
• Diplomering/Fejring
• Konference/Symposium (som ikke mindst skal medvirke til at indfri visionen om, at FHF skal gøre sig gældende i spørgsmål om bevarelsen, fornyelsen og udviklingen af København).

Med hensyn til medlemsarrangementerne er disse i god gænge og har fundet en form og et indhold, som vi oplever, at medlemmerne sætter pris på.

Overvejelserne omkring vores diplomeringsaktiviteter var meget positive og bragte flere interessante nyskabelser på banen. Nogle af disse blev sat i værk i 2017. Vi nominerede et større antal projekter og bad en ekstern kyndig om nærmere at præsentere disse op til selve diplomeringen. Bestyrelsen arbejder videre med udviklingen af diplomeringshøjtideligheden 2018. Den vil finde sted i februar 2019.

De mest nyskabende tanker koncentrerer sig om, at Forskønnelsen forestår en årlig konference, et symposium om et centralt emne for byen og dens udvikling. Vi har tænkt og drøftet, at dette skulle lægges fast i et 3, måske 4-årigt forløb. Det siger sig selv, at ikke mindst dette vil kræve en styrkelse af Foreningens sekretariatsbistand, ligesom det vil forudsætte støtte fra en række fonde. Tankerne går således i retning af, at der skabes en organisation bestående af et sekretariat med en leder (deltid) og et antal assistenter/praktikanter – anslået i alt 3 årsværk – med reference til en dynamisk og handlings-orienteret og formentlig noget mindre bestyrelse.

Arbejdet med at revitalisere Forskønnelsen er langt, men ikke helt i mål
Men arbejdet, ikke mindst omkring de påtænkte konferenceaktiviteter med de tilhørende sonderinger om mulig fondsstøtte, har været omfattende og er endnu ikke tilendebragt. Bestyrelsens arbejde i efteråret 2018 har været præget af, at næsten halvdelen af bestyrelsen er nyvalgt.
Bestyrelsen er indstillet på at arbejde intensivt i de kommende måneder med henblik på realisering af konference planerne. Der tegner sig et billede af, at disse skal afvikles i tæt samarbejde med foreninger/organisationer. Forskønnelsen er beslægtet med. Først når dette arbejde er tilendebragt, vil det være muligt at vurdere, om der kan skabes den nødvendige økonomi til oprettelse af et lille lønnet sekretariat.

Forskønnelsen i 2017/18
Også i 2017/18 har det igen været en kærneopgave for FHF at involvere os i byens udvikling. Arbejdet har været præget af, at der bygges, renoveres m.v. i kolossalt omfang. Det er en helt umulig opgave at følge med i alt det, der sker. Noget er rigtig godt, meget er i og for sig OK, men der er desværre fortsat projekter, som vil skæmme byen i mange år. Vi kan glæde os over, at interessen for byens udvikling er stigende. P.d.a.s. betyder den stigende interesse, at der er større konkurrence om at komme til orde i medierne. Overordnet set, er der dog stor interesse for de synspunkter Forskønnelsen står for.

Årets helt store debatemne har været:
Bebyggelse af den urgamle strandeng på Amager Fælled. FHF har fulgt sagen hele vejen igennem. Da mange andre stærke aktører har været på banen, har vort engagement været beskedent. Forskønnelsen har draget den lære af sagen, at konstruktionen med, at grundsalg skal finansiere infrastrukturanlæg mv, er meget uheldig. Det fører til, at kommunen gennem lokalplaner må tillade, at der bygges alt for højt og ikke mindst alt for tæt. Elles hænger økonomien ikke sammen. Det er derfor skræmmende at det netop er besluttet, at det store Lynetteholmprojekt med en havnetunnel skal finansierers på samme måde som Ørestaden og Nordhavn.

Nedrivningen af Slagtergårdene på Vesterbro. Også her er der mange andre stærke aktører, der har været på banen, så vort engagement har derfor været beskedent. Nedrivningen af de bevaringsværdige bygninger på Vesterbro viser med al tydelighed, at der er et skrigende behov for en ændring af fredningsloven, hvor fredning af hele miljøer bliver mulig. Anvendelsen af såkaldte bevarende lokalplaner er ikke et stærkt nok værktøj.


Andre sager Forskønnelsen har været involveret i:


Postgrunden

FHF har udtalt sig imod den voldsomt høje bebyggelsesprocent og den al for massive bebyggelse med for få og for snævre offentlige arealer. Løbet er kørt med mindre gode justeringer, Resultatet er ikke tilfredsstillende, da den alt for høje bebyggelsesprocent er bibeholdt.

Palads Bio
FHF har udtalt sig imod, at Palads Bio nedrives og erstattes med et stort byggeri udover banegraven. Sagen har ligget stille i mange måneder, men kommunen arbejder fortsat med denne ulykkelige plan.

Skt. Jørgens Sø
I forbindelse med skybrudsplaner har Københavns og Frederiksberg kommuner fremlagt ideskitser til at sænke vandstanden i søerne med flere meter og dermed skabe en bredere søbred, med de muligheder dette indebærer. Efter meget grundige overvejelser er Forskønnelsen nået frem til at anbefale, at Skt. Jørgens Sø bevares som den er. Andre muligheder for vandafledning i forbindelse med ekstraordinære voldsomme skybrud må foretrækkes.
Rådhuspladsen. Forskønnelsen har tilkendegivet, at planerne for Rådhuspladsen er alt for uambitiøse, og at den meget lille ”lund”, som påtænkes, er malplaceret.

Bispeengbuen
Forskønnelsen har bakket op om, at Bispeengbuen rives ned og lægges i en tunnel, og at Frederiksberg Alle fredes.

Lokalplanen for Amager
Vi har udtrykt kritik af, at forudsætningerne for lokalplanen for Amager Øst (Øresundsvej/Amager Strandvej) med de mange højhuse udhules i takt med, at de lave bygninger mellem de høje huse ikke bevares, som pusterum mellem højhusene.

For mange tagetagelejligheder
Vi har advaret imod, at der etableres for mange tagetagelejligheder.
Vi har igen måttet værne om Værnedamsvej. Et stort firma har købt Den Franske Skoles bygninger, og planlægger et voldsomt byggeri.

Indvielsen af BLOX
Formanden udtrykte i forbindelse med indvielsen af BLOX kritik af dette. Ikke mindst placeringen, men også af selve bygningens arkitektur.


Årets medlemsarrangementer

FHF’s medlemsarrangementer har i det forgange år haft en endnu større tilslutning. Der er trofaste medlemmer, som deltager i næsten alle arrangementer. Men der er dog en betydelig del af medlemmerne, som vælger mere selektivt. En betragtelig del af medlemmerne har i årets løb deltaget i et eller flere arrangementer.

Februar: Østre Landsret
Landsrettens præsident Bent Carlsen viste os rundt, og det var nok sidste chance for de fleste for at se bygningen, da Østre Landsret skal flytte til Nordhavn inden for de kommende år. Arrangementet måtte dubleres.

Marts: The Silo i Nordhavn
Idémændene bag projektet og Arkitekt Caroline Nagel – en af COBE’s 6 projektchefer og The Silos sagsarkitekt fortalte om bygningen. FHF diplom 2017.

April: Mærsk Tårnet
Forskerbygningen. Arkitekt maa, partner i C.F. Møller, og ansvarlig for projektet, Mads Mandrup Hansen, viste rundt og fortalte om den meget store og særdeles komplicerede opgave, det var at planlægge og tegne Mærsk Tårnet. FHF diplom 2017.

Maj: Forskerboligerne ved Carlsbergbyen
Arkitekt Mads Bjørn Hansen, Praksis Arkitekter, orienterede om de nyopførte forskerboliger, som er etableret i sammenhæng med brygger Jakobsen private have. Landskabsarkitekt Kristine Jensen fortalte om arbejdet med nyrenoveringen af haven. FHF diplom 2017..

September: 4. maj kollegiet
John E. Andersen fortalte om det nyrestaurerede kollegie på Frederiksberg. Efter en rundvisning holdt Kjeld A. Larsen foredrag om arkitekten Hans Hansen.

Oktober: Den Schweiziske ambassade
Ambassadøren bød velkommen og fortalte om ambassadens virke og om de mange fine moderne designmøbler. Partner og arkitekt Roland Meier, der har haft ansvar for en just afsluttet restaurering og ombygning af ambassaden, fortalte om opgave.

November: Thorvaldsens Museum
Arkitekt Charlotte Felding, der siden 2005 har været museets særlige husrådgiver, vil fortælle om arbejdet med at restaurere og vedligeholde den fornemme gamle bygning.


Diplomeringer 2017

Axel Towers & Axel Torv
Axeltorv 2, 1609 København V
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Landskabsarkitekt: Julie Kierkegaard
Bygherre: ATP, PFA og Industriens Pension

Forskerboliger i Carlsberg Byen
Carlsberg Byen, 1760 København V
Arkitekt: Praksis arkitekter
Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Bygherre: Carlsbergfondet

The Silo
Fortkaj 30, 2150 Nordhavn
Arkitekt: COBE
Bygherre: Klaus Kastbjerg og NRE Danmark

Maersk Tårnet
Blegdamsvej 3B, 2200 København N
Arkitekt: C.F. Møller Architects
Landskabsarkitekt: SLA Landskabsarkitekter
Bygherre: BYGST og Københavns Universitet
Donation: A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til Almene formål

Blomsterengen ved Kalvebod Miljøcenter · Påskønnelsespris
Selinevej, 2300 Amager
Byskoven bliver en del af Naturpark Amager, et samarbejde mellem Københavns, Dragør og Tårnby Kommune samt By & Havn og Naturstyrelsen.


Repræsentationer

Forskønnelsen har været repræsenteret i Parkbrugerrådene: Lersøparken, Assistens Kirkegård, Amorparken/Fredens Park og Kildevældsparken.
Det Grønne Råd – København
Det Grønne Råd – Frederiksberg
Bygningskultur Danmarks repræsentantskab
Butiks-Facadepræmieringudvalg bl.a. Østerbro
Samarbejdet om etablering af en stor Naturpark i Nordhavn
Herudover har Forskønnelsen deltaget i et større antal borgermøder indkaldt af kommunen, lokaludvalg og lokale aktivister.
Forskønnelsen har været aktiv på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv hørt” og er i jævnlig kontakt med lokalpolitikerne.

Ny hjemmeside og Facebook
Vi har haft megen glæde af, at vi sidste år fik en helt ny hjemmeside. Det er intentionen at gøre hjemmesiden endnu mere aktuel og dynamisk det kommende år. Som bestyrelsen blev opfordret til på den ekstraordinære generalforsamling, har vi i den sidste tid brugt Facebook meget mere aktivt.

Det organisatoriske
Medlemstallet har ligget stabilt gennem 2018, med en svagt nedadgående tendens. Det er et faktum, at FHF trods nogle nye medlemmer, fortsat skrumper medlemsmæssigt. Dette er meget bekymrende og bestyrelsen vil arbejde endnu mere aktivt for at øge medlemstilgangen.

Økonomien er god med et lille overskud i 2017/18.
I 2018/19 vil der forventeligt opstå et beskedent underskud som følge af, at vi i det små vil etablere et lille sekretariat, til støtte for realiseringen af ”et nyt og stærkere FHF” og ikke mindst flere medlemmer.
Mere om økonomien under næste punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen
Foreningen Hovedstadens Forskønnelse

Referat af ekstraordinær generalforsamling torsdag den 14. juni 2018


1. Valg af dirigent

Foreningens sædvanlige dirigent havde forfald og Lars Eskesen blev valgt som dirigent.

Lars Eskesen konstaterede indledningsvis at generalforsamlingen var indkaldt med mail af den 22. maj 2018, og altså i overensstemmelse med bestemmelsen i vedtægternes § 5 om 21 dages frist.

Dagordenens punkt 3, valg af medlemmer til bestyrelsen, vurderede dirigenten ikke var i overensstemmelse med beslutningen på den ordinære generalforsamling den 6. december 2017. De 6 nuværende medlemmer af bestyrelsen var genvalgt på den ordinære generalforsamling, og der var således under punkt 3 alene tale om valg af 3 nye medlemmer af bestyrelsen. Forsamlingen tilsluttede sig denne konklusion.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til FHF’s virke i de kommende år
Herunder forslag om, at der på forsøgsbasis indføres et særligt introduktionsmedlemsskab med kontingentfrihed det første år.

Dirigenten gav ordet til formanden, idet han understregede, at der er tale om en redegørelse med henblik på orientering af og respons fra medlemmerne og ikke en beretning til godkendelse.
Formanden uddybede bestyrelsen tanker, som de var beskrevet i de to fremsendte bilag.
Dirigenten åbnede herefter op for en drøftelse af disse tanker.

Medlemmerne fremsatte en række synspunkter og forslag bl.a:
• Intensiveret anvendelse af bl a Facebook ved profileringen af Foreningen
• Åbne for debat på Foreningens hjemmeside
• Flere var negative overfor tanken om gratis medlemskab
• Foreningen bør mere aktivt end i dag føre forslag frem og skal holde sig den stigende bevidsthed omkring miljøspørgsmål for øje
• I en række af de nye byggerier i disse år, bl a i Nordhavn, etableres adskillige nye ejerforeninger. En systematisk kontakt til sådanne beboerrepræsentanter burde overvejes og kunne samtidig være en indgang til potentielt nye og yngre medlemmer
• At Foreningen overvejede i større udstrækning end i dag også at være åbne overfor at håndtere og forholde sig til kunstneriske initiativer i byen. Der udspandt sig en kort debat om hvorvidt støtte i denne forbindelse burde fordre medlemskab af Foreningen
• Spørgsmålet om en mere direkte og målrettet pressekontakt blev drøftet
• Kommunen var selvsagt en helt central aktør for Foreningen. Det understregedes at Foreningen ikke blot skal fremstå kritisk/”mavesur”, men også, når der var grund til det, proaktivt med fordel kunne fremføre positive synspunkter af kommunale initiativer.
• At Foreningen søgte et møde med Teknik- og miljøudvalget

Formanden takkede for de mange synspunkter, som han kommenterede løbende
Han var selv ikke ganske overbevist om hvorvidt forslaget om gratis medlemskab var den rette vej frem som et forsøg på at skaffe flere især yngre medlemmer. Han pegede på det gode samarbejde med flere af lokaludvalgene og at netop de tre påtænkte konferencer ville adressere spørgsmålet om kontakten til kommunen.. De mange relevante kommentarer ville indgå i bestyrelsens fortsatte arbejde.

3. Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer
Formanden henviste indledningsvis til den supplerende mail udsendt den 8. juni 2018, og nævnte, at bestyrelsen frem mod den ordinære generalforsamling i december ville overveje bestyrelsen sammensætning og størrelse.

Til de 3 ledige bestyrelsespladser ind stillede bestyrelsen:
• Knud Erik Hansen
• Heidi Svenningsen Kajita, Ph.D. i arkitektur 2016. Som studielektor forsket og forelæst i Danmark og udlandet. Arbejder tillige som arkitekt bl a med fokus på interiør-, urban- og landskabsdesign
• Charlotte Felding, arkitekt MAA. Egen tegnestue, Felding Arkitekter MAA, og ekstern lektor på Kunstakademiet på afdelingen for kulturarv, transformation og restaurering.

Knud Erik Hansen var tilstede og præsenterede sig selv, mens formanden præsenterede de to øvrige kandidater og nævnte, at alle de tre kandidater ville få en central rolle i de 3 påtænkte konferencer.

Knud Erik Hansen, Heidi Svenningsen Kajita og Charlotte Felding blev valgt som medlemmer af Foreningens bestyrelse.

4. Valg af 2 suppleanter
Kaj Mølgaard blev genvalgt som suppleant mens Jenny Becker – der tidligere har assisteret Foreningen med en række opgaver – nyvalgtes.

Den samlede bestyrelse vil snarest blive præsenteret med deres CV’er på foreningens hjemmeside.

5. Valg af 2 revisorer
Laila Krogh og Kirsten Holst Teglgaard genvalgtes.

6. Eventuelt
Niels Kongshaug, der ved den ordinære generalforsamling havde stillet sig til rådighed for at deltage i bestyrelsens arbejde, var meget positiv overfor de tre valgte kandidater og deres faglige baggrund. Han inviterede Foreningens medlemmer til at deltage i et arrangement.

Lars Eskesen
Dirigent