København d. 15. oktober 2017

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2017

Et ny og stærkere FHF
Årets store opgave for bestyrelsen har, som varslet på sidste års generalforsamling, været at arbejde med planer for en revitalisering af FHF. Til støtte for dette arbejde havde Ny Carlsberg Fondet stillet et betydeligt beløb til rådighed til konsulentbistand.

Som et grundlag for sit arbejde interviewede konsulenten en række centrale aktører i byen om deres syn på Forskønnelen og foreningens fremtid. Der blev her fra mange sider tilkendegivet, at der bestemt var behov for Forskønnelsen også i fremtiden og at netop vores status som en forening var et væsentligt aktiv. Flere tilkendegav dog, at foreningen var lidt anonym og måske meget ”grå i toppen”.

Efter denne interviewrunde har der været afholdt 8 intensive møder mellem den samlede bestyrelse og konsulenten. Denne meget konstruktive proces resulterede i enighed om en mission og vision, som vi synes godt og meget præcist formulerer de overordnede rammer for vort virke:

Vision
”Foreningen vil sikre hovedstadens forskønnelse ved at gøre sig gældende i spørgsmål om bevarelsen, fornyelsen og udviklingen af København”

Mission
”Vi hylder fornyelsen og arbejder for bevarelsen af det bedste i hovedstaden. Det gør vi til glæde for byens borgere og brugere. Med fokus på kvalitet og bæredygtighed stiller vi de kritiske spørgsmål og bidrager til en konstruktiv debat om udviklingen af hovedstadens bygninger og byrum.”

Det blev endvidere slået fast, at Forskønnelsen fortsat skal være en forening, men at en revitalisering af Foreningen skal have høj prioritet.

De konkrete rammer
I forlængelse af udarbejdelsen af vision/mission blev der herefter udstukket mere konkrete rammer
for en sådan revitalisering baseret på 3 aktivitetstyper:
• Foreningsaktiviteter/Medlemsarrangementer
• Diplomering/Fejring
• Konference/Symposium (som ikke mindst skal medvirke til at indfri visionen om, at FHF skal gøre sig gældende i spørgsmål om bevarelsen, fornyelsen og udviklingen af København).

For hvert af de tre aktivitetsområder har der været nedsat et bestyrelsesudvalg.

Med hensyn til medlemsarrangementerne er der bred enighed om, at disse er i god gænge og har fundet en form og et indhold, som vi oplever, at medlemmerne sætter stor pris på.

Overvejelserne omkring vores diplomeringsaktiviteter var meget positive og bragte flere interessante nyskabelser på banen. Nogle af disse har vi nået at sætte i værk i år. Vi nominerer et større antal projekter og – som vi netop har oplevet – vil vi bede en ekstern kyndig om nærmere at præsentere disse op til selve diplomeringen. Der vil blive arbejdet videre med en række spændende initiativer frem mod 2018 diplomeringerne. Bla går tankerne i retning af – tænkeligt med en eller flere mediesamarbejdspartnere – at få nomineringene ud i det offentlige rum. Store bannere på de nominerede byggerier vil synliggøre disse for hovedstadens borgere, og det kunne ligge ligefor at etablere en præmie-baseret proces, hvor byens brugere kan afgive deres mening om de enkelte nominerede projekter.

De mest nyskabende tanker koncentrerer sig om, at Forskønnelsen forestår en årlig konference, et symposium om et centralt emne for byen og dens udvikling. Vi har tænkt og drøftet, at dette skulle lægges fast i et 3 måske 4-årigt forløb. Det siger sig selv, at ikke mindst dette vil kræve en styrkelse af Foreningens sekretariatsbistand, ligesom det vil forudsætte støtte fra en række fonde. Tankerne går således i retning af, at der skabes en organisation bestående af et sekretariat med en leder (deltid) og et antal assistenter/praktikanter – anslået i alt 3 årsværk – med reference til en dynamisk og handlings-orienteret og formentlig noget mindre bestyrelse.

Arbejdet med at revitalisere Forskønnelsen er langt, men ikke helt i mål
Vi havde håbet, at vi allerede til dette møde havde kunnet redegøre mere konkret for tankerne og indstille de vedtægtsændringer, der være påkrævede. Men arbejdet, ikke mindst omkring de påtænkte konferenceaktiviteter med de tilhørendesonderinger om mulig fondsstøtte, har været omfattende og er endnu ikke tilendebragt.

Bestyrelsen er indstillet på at arbejde intensivt i de kommende måneder med henblik på realisering af ovennævnte planer. Først når dette arbejde er tilendebragt, vil det være muligt at vurdere, om der kan skabes den nødvendige økonomi til oprettelse af et egentligt sekretariat. Og først der vil vi kunne tegne en profil af hvilken baggrund og hvilke kvalifikationer bestyrelsen samlet set skal repræsentere, og om det vil være hensigtsmæssigt at sigte mod en mindre bestyrelse end de nuværende 9 medlemmer.

Også et andet forhold gør, at der behøves mere tid til at vurdere spørgsmålene omkring bestyrelsen.

Uheldigvis opstod der i en sen fase uenighed i bestyrelsen om, hvorvidt forudsætningerne for den påtænkte styrkelse og revitalisering af Foreningen var på et stade, hvor vi allerede i dag kunne tage stilling til en række konkrete tiltag. Lone Feifer og Jane Havshøj var ikke enige i, at dette burde afvente den nævnte fortsatte vurdering af rammerne for især Konferenceaktiviteterne og de dermed forbundne økonomiske muligheder for etableringen af et sekretariat. De valgte derfor i første halvdel af oktober at udtræde af bestyrelsen. Samtidig meddelte vort mangeårige bestyrelsesmedlem Annelise Ryberg at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen nu i forbindelse med generalforsamlingen.

Der vil således under alle omstændigheder være behov for at supplere bestyrelsen.

Jeg er sikker på, at generalforsamlingen vil være enige i, at det er vigtigt for Foreningen at dette arbejde får den nødvendige tid, og det er baggrunden for, at vi efter aftale med dirigenten under punkt 8 ”Valg til bestyrelsen” alene foreslår genvalg af de tre afgående bestyrelsesmedlemmer og så på en ekstraordinær generalforsamling på et tidspunkt i 2. halvår 2018 – vi stræber efter april/maj – når vore overvejelser er afsluttede, vender tilbage hertil med valg af en stærk bestyrelse for foreningen.

Forskønnelsen i 2016/17
Også i 2016/17 har det igen været en kærneopgave for FHF at involvere os i byens udvikling. Arbejdet har været præget af, at der bygges, renoveres m.v. i kolossalt omfang. Det er en helt umulig opgave at følge med i alt det, der sker. Noget er rigtig godt, meget er i og for sig OK, men der er desværre fortsat projekter, som vil skæmme byen i mange år.

Årets helt store debatemne har været:

Postgrunden
FHF har udtalt sig imod den voldsomt høje bebyggelsesprocent og den al for massive bebyggelse med for få og for snævre offentlige arealer.

Palads bio
FHF har udtalt sig imod, at Palads Bio nedrives og erstattes med en stort byggeri udover
banegraven. Hvis det er nødvendigt at nedrive Palads Bio, må der bygges i beskedent omfang og i
stedet etableres en sammenhæng fra Ørstedsparken til Tivoli. Skal i øvrigt samtænkes med planer
for Rådhuspladsen.

Amager Fælled
Bebyggelse af den ur gamle strandeng på Amager Fælled. FHF har fulgt sagen hele vejen igennem.
Da mange andre stærke aktører har været på banen, har vort engagement været beskedent. Sagen er
i øvrigt ikke så ligetil med hensyn til respekt for gamle aftaler.

Andre sager Forskønnelsen har været involveret i:

Strøgets udformning. Input til kommunens helhedsplan.
Belægningen på Christiansborg Slotsplads.
Placeringen af Dragespringvandet på Rådhuspladsen.
Enghave Brygge ”sagen”.
Altaner på bevaringsværdige bygninger.

Årets medlemsarrangementer
FHF’s medlemsarrangementer har stor tilslutning. Der er trofaste medlemmer, som deltager i næsten alle arrangementer. Men der er dog en betydelig del af medlemmerne, som vælger mere selektivt. En betragtelig del af medlemmerne har i årets løb deltaget i et eller flere arrangementer.

Februar
Dehns Palæ i Bredgade. Arkitekt m.a.a. og partner i Wohlert Arkitekter, Thorben Schmidt stod for rundvisningen i det flot restaurerede palæ.

Marts
Frederiksberg Kommunes Facader. Stadsarkitekt Claus H. Sivager og arkitekt Pernille Birk Morgen holdt oplæg og førte os rundt på Frederiksberg.

April
Ofelia Plads med tilhørende Parkeringsanlæg. Arkitekt maa og partner i Lundgaard & Tranberg, Henrik Schmidt, viste os rundt.

Maj
Urban Riggers. Studieboliger i udtjente skibscontainere placeret i 2 etager, på en flydende betonponton. Kim Loudrup (Ide og udvikling) viste os rundt og fortalte. Bjarke Ingels & BIG har forestået det unikke
design.

September
Byens Nips. Guidet rundtur til Københavns fantastisk designede gadeinventar med Nils Kr. Zeeberg,

Oktober
Kea Campus. Fra industriområde til et levende byrum på Nørrebro. Arkitekt og stiftende partner af Bertelsen & Scheving, Jens Bertelsen, viste os rundt.

November
Villa i Hellerup. Arkitekter: Lundgaard & Tranberg. Ejeren fortalte om ombygningen og viste os
rundt.

Diplomeringer 2016
Urban Rigger & Ofelia Plads på Kvæsthusmolen med tilhørende Parkeringsanlæg

Repræsentationer
Forskønnelsen har været repræsenteret i Parkbrugerråd vedr. Amager Fælled.
Det Grønne Råd – København
Det Grønne Råd – Frederiksberg
Bygningskultur Danmarks repræsentantskab
Butiks-Facadepræmieringudvalg bl.a. Østerbro

Herudover har Forskønnelsen deltaget i et større antal borgermøder indkaldt af kommunen, lokaludvalg og lokale aktivister. Forskønnelsen har været aktiv på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv hørt” og er i jævnlig kontakt med lokalpolitikerne. Udbyttet af deltagelse i disse repræsentationer er stærkt varierende og tidskrævemde.

Ny hjemmeside
Der har investeret mange kræfter i at få etableret en ny og meget mere moderne hjemmeside. Som
også kan læse på tablets og smartphones. Hjemmesiden er på mange måder foreningens ansigt
udadtil. Det er som noget nyt muligt at melde sig ind i foreningen via hjemmesiden. Det er
intentionen at gøre hjemmesiden endnu mere aktuel og dynamisk det kommende år.

Det organisatoriske
Medlemstallet har ligget stabilt gennem 2017, med en svagt opadgående tendens.
Økonomien er god til trods for, at vi for første gang i flere år har et underskud på godt 40.000 kr.
Dette er med fuldt overlæg, at vi har brugt af formuen primært til den nye hjemmeside.
I indeværende regnskabsår vil der ligeledes opstå et beskedent underskud, som følge af at vi i det
små vil etablere et lille sekretariat, til støtte for realiseringen af ”et nyt og stærkere FHF”.
Mere om økonomien under næste punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen
Foreningen Hovedstadens Forskønnelse

 

Vedrørende dagsordenens Pkt 5: Valg til bestyrelsen
Som nævnt i beretningen er tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg. Det er Jakob Lange, Annesofie Becker og Ida Præstegaard. Alle tre er villige til at genopstille.

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om, at de tre afgående bestyrelsesmedlemmer genvælges, men at bestyrelsen ikke for nærværende suppleres med yderligere tre til erstatning af de fratrådte medlemmer. Det er vores klare opfattelse, at det vil være mest optimalt for Foreningen, at den gamle bestyrelse færdiggør arbejdet med disse for Foreningen så væsentlige spørgsmål, og at vi så vender tilbage til bestyrelsens størrelse og sammensætning til foråret på en ekstraordinær generalforsamling.

Vi skal indstille bestyrelsens forslag til generalforsamlingens godkendelse. Årsagen til at bestyrelsen anbefaler, at der ikke vælges en fuldtallig bestyrelses på denne generalforsamling er:

At arbejdet med at revitalisere Forskønnelsen er langt, men ikke helt i mål. Vi kan således ikke tegne et profil af hvilken baggrund og kvalifikationer bestyrelsesmedlemmer samlet set bedst kan have. Det er dog oplagt, at der er et stærkt ønske i bestyrelsen om at der successivt skal finde et generationsskifte sted. Det kræver tid at være i dialog med potentielle bestyrelsesmedlemmer.

At bestyrelsen ikke har afsluttet overvejelserne om bestyrelses rolle, når der er blevet etableret et sekretariat: Mødehyppighed, forventet indsats af medlemmerne osv. Forhold der spiller en stor rolle at kunne oplyse kommende bestyrelsesmedlemmer om.

At der i bestyrelsen pt. foregår overvejelser om, hvor mange medlemmer bestyrelsen skal have. Den nuværende på ni medlemmer, har på grund af sin størrelse vist sig vanskelig at samle på tidspunkter, hvor alle kan. Disse overvejelser er endnu ikke afsluttet.

Referat af ordinær generalforsamling 2017
Onsdag den 6. december cirka kl. 17.30 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K

Dagsorden ifølge Vedtægternes § 5. 1.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent (budget)
5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt

Ca. 35 medlemmer deltog.

Ad. 1 Valg ad dirigent
Bestyrelsen foreslog Leila Krogh. Hun blev valgt.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt med de 21 dages varsel, som vedtægten
foreskriver.

Ad. 2. Bestyrelsesberetning
Formanden, Jakob Lange, fremlagde bestyrelsens beretning. Han holdt sig til den udsendte skriftlige beretning med enkelte overspringelser fsva opremsningen af medlemsarrangementer og repræsentationer. Efter beretningen havde 6 medlemmer ordet med kommentarer/spørgsmål.

Det blev efterlyst, at der blev gjort en større indsats for at rekruttere flere medlemmer især yngre.

Formanden oplyste, at det er højt på bestyrelsens dagsorden. Den overvejer blandt andet kontingentfrihed det første år, nedsat kontingent for unge og studerende. Særlig målretning mod studerende på arkitektskolen og andre uddannelsesinstitutioner, Men det er en svær øvelse, da alle foreninger oplever medlemstilbagegang. Derfor overvejes andre former for tilknytning til FHF bl.a.via sociale medier.

Et medlem synes, at FHFs mission/vision er for bred og for lidt fokuseret på, hvad der er FHFs opgave: Hovedstadens fysiske sammenhæng og ikke fx. erhvervsklimaet i Hovedstaden.

Et medlem efterlyste, at FHF blev mere proaktiv. Det kunne formanden bekræfte, netop er et af hovedsigterne med ”foryngelsen” af FHF. Ikke mindst gennem de skitserede stort anlagte årlige konferencer.

Et medlem foreslog, at FHF burde sætte mere fokus på ungdomsboligområdet, så ikke mindst studerende kunne se, at vi også kæmper deres sag. Formanden erklærede sig enig og pegede på, at det netop var i bestyrelsens tanker, da vi sidste år tildelte Urban Rigger diplom.

Et medlem efterlyste, at FHF også i år uddelte en ildsjælpris. Hertil replicerede formanden, at vi i år havde valgt at uddele et ”påskønnelsesdiplom”.

Et medlem hæftede sig ved, at FHF på mange måder har et godt ry, men i de senere år ikke længere var så synlig i offentligheden. Hertil replicerede formanden, at vi ofte er i P4 København og TV2 Lorry. Det har dog ikke den gennemslagskraft, som radio og tv indslag havde da DR havde monopol. Vi drukner i mangfoldigheden af medier.

Efter dirigenten kunne konstatere, at der ikke var flere spørgsmål/kommentarer til beretningen, erklærede hun bestyrelsens beretning for godkendt.

Ad. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Jakob Lange fremlagde det udsendte regnskab, som er blevet revideret uden anmærkninger. Der er et beskedent underskud, som følge af ”investering” i den nye hjemmeside og engangsudgifter. Helt i overensstemmelse med meldingen på sidste års generalforsamling.

Et medlem efterlyste referencetal mht. de tilsvarende udgifter i forrige regnskabsår. Formanden lovede det i næste års regnskab.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Ad. 4. Fastsættelse af kontingent (budget)
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser.

Et medlem efterlyste et budget for det kommende år. I den forbindelse udtalte formanden, at det i denne omstillingsfase er meget vanskeligt at lave et budget. Til trods herfor, lovede formanden, at der ville blive udarbejdet budget til den kommende generalforsamling.

Formanden kunne oplyse, at det var forventningen, at vi i det kommende regnskabsår også ville tære på formuen bl.a. til administrativ hjælp, så bestyrelsen kunne blive aflastet for det mere rutineprægede kontorarbejde.
De uændrede kontingentsatser blev vedtaget.

Ad. 5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt
Der var ingen forslag til behandling.

Ad. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal.

Dirigenten opsummerede, at tre bestyrelsesmedlemmers valgperiode udløber med denne generalforsamling. Det er Jakob Lange, Annesofie Becker og Ida Præstegaard. Herudover, som nævnt i beretningen, at Jane Havhøj og Lone Feifer er udtrådt af bestyrelsen i oktober. Annelise Ryberg har meddelt, at hun ønsker at stille sit mandat til rådighed på denne generalforsamling.
Formanden opfordrede generalforsamlingen til at følge bestyrelsens forslag, som nævnt i beretningen, om, at man udskyder valg til bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien 2018. Således at de 6 nuværende bestyrelsesmedlemmer: Jakob Lange, Annesofie Becker, Ida Præstegaard, Jacob Boch, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen fortsætter som bestyrelse frem til en ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien 2018. Bestyrelsens opfordring skyldes, at man gerne vil være længere med arbejdet med ”revitaliseringen” af FHF, så den på den ekstraordinære generalforsamling kan fremlægge en plan med mere substans end det er muligt for indeværende. Bestyrelsen ønsker ligeledes tid til at kunne rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer og i det hele taget kunne sammensætte en arbejdsdygtig bestyrelse, der
matcher FHFs udfordringer.

Et medlem stillede spørgsmålstegn ved, om det ville være i overensstemmelse med vedtægten således ikke at vælge bestyrelsesmedlemmer.

Formanden medgav, at det ikke var ganske efter vedtægten at udskyde bestyrelsesvalget. På den anden side er generalforsamlingen foreningens højeste myndighed. Han fandt derfor, at det ville være legitimt, hvis generalforsamlingen vedtager og at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og at udskyde valg til bestyrelsen til denne.

Efter flere opklarende spørgsmål og et medlem, der tilkendegav, at han godt ville kandidere til bestyrelsen, endte det med, at dirigenten bad generalforsamlingen tilkendegive, om den kunne følge bestyrelens forslag om at udskyde valg til bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling. inden sommerferien 2018. En afstemning ved håndsoprækning viste, at så godt som alle stemte for ogingen imod.

Ad. 7. Valg af 2 revisorer
De to nuværende revisorer fortsætter frem til den ekstraordinære generalforsamling. Der skal ikke aflægges regnskab i perioden.

Ad. 8. Eventuelt
Formanden takkede Annelise Ryberg for hendes mangeårige meget store indsats i bestyrelse.

Dirigent afsluttede generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten.

Underskrevet af dirigenten d. 12. december 2017