Referat af bestyrelsesmøde d. 6. november 2017 kl. 17.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Annelise Ryberg, Ida Præstegaard, Jacob Bloch, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 10. oktober 2017
Godkendt

3. Formanden orienterer om forløbet i forbindelse med, at to bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Orientering herom, med diverse bilag, er udsendt til bestyrelsens medlemmer. De fremadrettede konsekvenser drøftes under pkt. 7 og pkt. 8, da Diplomeringshøjtidelighed – ”plus”, trænger sig på.
Der var enighed om, at de to bestyrelsesmedlemmers valg bør drøftes og bearbejdes i bestyrelsen. Ikke blot senere under pkt. 7 og pkt. 8, men også på det kommende bestyrelsesmøde.

4. Kort orientering om efterårets medlemsarrangementer
De tre afholdt arrangementer har været meget velbesøgte

5. Aktuelle sager

a. Grønt vælgermøde i samarbejde med grønne organisationer
Invitation er sendt til medlemmerne. Annelise og Jakob deltager søndag d. 12. ds.

b. Papirøen. Henvendelse fra medlem
Jakob scannet henvendelsen ind og sender den til bestyrelsen. Må drøftes evt. pr. mail

c. Annesofie orienterede om, at Københavns Stadsarkiv agter at brænde de originale arkitekttegninger, når de er scannet.
Der er enighed om, at det er en sag, vi bør gå ind i. Man kan fx ikke forstille sig, at man scannede malerier, og så brændte dem.

6. Årets diplomeringer

a. Skal vi udskyde diplomeringshøjtideligheden til d. 6. december? Sammen med generalforsamlingen
Enighed om at udskyde.

b. Endelig beslutning om, hvem vi nominerer.
Enighed om de 10 emner. De er allerede orienteret i forbindelse med brev om diplomeringsrundturen.

c. Hvilke (og hvor mange) emner blandt de nominerede skal have diplom
Der var enighed om de fire bygninger skal have diplom og plaquette
Liste over de nominerede til diplom skulle meget gerne være på hjemmesiden sidst i den kommende uge.

d. Tekst om nominerede til hjemmesiden/indkaldelse til højtideligheden
Opgaven med at skrive 10 linjers tekster til hjemmesiden blev fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. Jacob forbereder, at listen kan lægges på hjemmesiden i den kommende uge.

7. Afvikling af diplomeringshøjtideligheden. Form og indhold. Arbejdsopgavefordeling.
Blev udskudt pga tiden

8. Generalforsamling.

a. Køreplan m.h.t. indkaldelse (dagsorden), beretning, regnskab m.v.
Jakob udsender udkast til beretning senest i den kommende weekend. Omtalen af de 2 bestyrelsesmedlemmers udtræden skal beskrives så kort og objektivt som muligt. Mht. det fortsatte arbejde med ”et nyt og stærkere FHF” skal Michaels Knudsens anbefalinger refereres. Ellers beretning som sædvanligt.

b. Valg til bestyrelsen. Det foreslås, at nyvalg til bestyrelsen udskydes til en ekstraordinær generalforsamling sidst på foråret 2018, når vi er på mere sikker grund mht. ”Det nye og stærkere FHF”.
Da der ikke var fuldstændig enighed om en sådan ekstraordinær generalforsamling, blev forslaget trukket tilbage af formanden. Udgangspunktet er således, at vi afholder en sædvanlig generalforsamling med valg til bestyrelsen osv. Der var enighed om at benytte det tilbud, som Michael Knudsen har fremsat over for Jakob om at drøfte det videre forløb med bestyrelsen, før endelig beslutning om det videre forløb. Det blev besluttet at forsøge at afholde et møde med Michael Knudsen tirsdag d. 14. ds. kl. 12.30. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, afholder Jakob og Annesofie (næstformanden) møde med Michael Knudsen snarest og inden indkaldelsen til generalforsamlingen, der efter vedtægten skal udsendes senest onsdag d. 15. ds. (21 dage før GF). I forbindelse med dette punkt udspandt sig en længere drøftelse om samarbejdsklimaet i bestyrelsen.
I forbindelse med drøftelsen om valg til bestyrelsen oplyste Annelise, at dette var hendes sidste bestyrelsesmøde, da hun var bortrejst i den kommende tid. Annelise vil afslutte hendes mangeårige virke for FHF med at deltage i valgmødet d. 12. ds. og årets sidste møder i de grønne råd København og Frederiksberg, så hun kan takke af. Jakob takkede Annelise for hendes store indsats for Forskønnelsen i mange år.

9. Den skønne by-prospektet.

a. Det foreslås, at vi i den næste måned koncentrerer os om diplomeringerne, generalforsamling m.v.. Umiddelbart d. 6. december genoptages intensivt arbejde med det nye og stærkere FHF.
Det var der enighed om.

10. Dato for næste bestyrelsesmøde.
D. 14. ds. kl. 12.30, hvis det er muligt, at Michael Knudsen deltager.

11. Eventuelt
Intet

Nominerede 2017

1.Mærsk Tårnet, udvidelse af Panumkomplekset. Arkitekt: CF Møller/
Bygherre: Bygningsstyrelsen.
Tekst til hjemmesiden om nomineringen: Ida

2. Axel Towers. Arkitekt: Lundgaard & Tranberg/Bygherre:EjendomsselskabetNorden
Tekst til hjemmesiden om nomineringen: Ida

3. The Silo (tidl. ‘HvadrikkerMølr’-silo). Helsinkigade 29, 2100Ø. Arkitekt. COBE/Bygherre: K.Kastbjerg og NREDenmark.
Tekst til hjemmesiden om nomineringen: Ida

4. 22 forskerboliger på Calsberggrunden. Arkitekt: PraksisArkitekter/Bygherre: Udviklingsselskabet CarlsbergByen
Tekst til hjemmesiden om nomineringen: Annesofie

5. AApavillon i Kongens Have. Det treårige projekt. Lokalafdelingen Københavns Arkitektforeningen støttet af Dreyers Fond/Moelven (materialer) og nu også Realdania.
Tekst til hjemmesiden om nomineringen: Ida

6. Promenade ved Frederiksholms Kanal. Bygherre: Københavns Kommune?
Tekst til hjemmesiden om nomineringen: Jakob

7. Blomstereng ved Selinevej
Tekst til hjemmesiden om nomineringen: Annesofie

8. Byrummet ved Skibbroen, Kbh. SV.
Tekst til hjemmesiden om nomineringen: Jakob

9. Børnebyen Christianhavn Arkitekt: Arkitekt: Cobe.
Tekst til hjemmesiden om nomineringen: Lars

10. Kombineret offentligt toilet og mikro solcellekraftværk. Christianias Byggekontor:
Tekst til hjemmesiden om nomineringen: Lars

Teksterne til hjemmesiden skal være en kort ”objektiv” beskrivelse med fakta. En anprisninger og vurderinger. Frist: Fredag d. 15.
Ida, Jakob, og Jenny (vores medhjælper) redigere.

Når selve diplomteksterne skal formuleres med anprisninger og argumenter, skal Annesofie ind over,

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. oktober 2017 kl. 16.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Ida Præstegaard, Jacob Bloch, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen. Michael Knudsen.

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 12. september 2017. Godkendt.

3. Aktuelle sager.
a. Placeringen af Dragespringvandet på Rådhuspladsen
Jakob har haft en længere mailveksling med Leila Krogh og Gunver om Dragespringvandets placering på Rådhuspladsen. Kommunen ønsker en centreret placering, men Leila og Gunvor ønsker en placering mere som den oprindelige. Jakob har som aftalt på sidste bestyrelsesmøde skrevet til kommunen. De har svaret og argumenteret for den centrerede placering. Jakob har lovet Leila, at vi går videre med sagen efter k-valget.
b. Driftsplads i Indre By (Nyropsgade 16).
Sagen har sit udspring i en henvendelse fra en borger, der peger på, at en placering af en driftsplads ved Nyropsgade 16 vil skæmme de flotte bevaringsværdige bygninger og området som sådan. Jakob har tilkendegivet, at FHF for så vidt er enig. På trods af dette vil det næppe føre til noget at rejse sagen. Annelise har været inde over.
c. Grønt vælgermøde i samarbejde med grønne organisationer
Annelise har været vores kontaktperson i forbindelse med et initiativ til et ”grønt” vælgermøde d. 12. november i KFUKs lokaler i St. Kannike Stræde. . Vi vil være medarrangør sammem med bl.a. Naturfredningsforeningen og NOAH. Alle partier forventes repræsenteret. Ud af et budget på 10. – 15.000 kr. skal FHF bidrage med 1.000 kr.
d. Havnekomiteen
Jakob har deltaget i et møde indkaldt af Naturfredningsforeningen og Havnekomiteen. De ønsker at samle lokalråd, lokaludvalg, FHF og gerne flere om en udtalelse om Nordhavnens fremtidige udvikling. Havnekomiteen har fremsendt et udkast.
Konklusionen var, at FHF ikke kunne bakke op en sådan udtalelse, da den indeholder en alt for bred vifte af argumenter og ikke mindst formuleringer, som vi er mere eller mindre enige/uenige i.

4. Gennemgang og drøftelse af listen over nominerede til årets diplomer.

a. Herunder aftale om arbejdsopgavefordeling og datoer i forbindelse med besigtigelsesrundtur(e )
Liste fra sidste bestyrelsesmøde over nominerede blev gennemgået. De emner, vi bør aflægge et besøg på en rundtur, blev aftalt.
Det blev aftalt at ”hyre” den studentermedhjælp (Jenny Becker), der hjælper med medlemskartoteket, til at stå for tilrettelæggelse af rundturen med Ida som kontaktperson.

b. Rundturen blev fastlagt til d. 3. november. Mere eller mindre hele dagen, da vi skal besøge 7 lokaliteter.
Det blev endvidere besluttet tentativt at fastlægge et bestyrelsesmøde d. 8. november. Baggrunden for datoen er, at oplæg til generalforsamlingen herunder beretning, regnskab og evt. forslag fra bestyrelsen i forbindelse med et nyt og stærkere FHF skal udsendes 21 dage før generalforsamlingen d. 6. december. Jakob forhører sig om bestyrelsesmedlemmernes mulighed for at deltage den dag. Vi skulle meget gerne være fuldtallige.

5. Afvikling af diplomeringshøjtideligheden. Form og indhold. Arbejdsopgavefordeling.
Johan vil kontakte Johnny Svendborg med henblik på, at han vil forestå diplomoverrækkelsen. Alternativt Kent Martinussen.

De blandt de nominerede, der får diplomer, orienteres forud for højtideligheden. De øvrigt nominerede inviteres, men med klar besked om, at de ikke får diplom, men at det er en ære at være nomineret. Deres diplomeringsemne vil blive præsenteret.
Der uddeles et begrænset antal diplomer, da der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af nominerede og diplommodtagere. De nominerede, der ikke får diplom, må ikke stå tilbage som tabere.

Øvrigt mht. afvikling af diplomeringshøjtideligheden drøftes i forbindelsen med rundturen d. 3. november og/eller senere.

6. Den skønne by.
Annelise skriver: ”Så er projektgruppen klar til at præsentere oplæg til konference 2018 omkring Den Gode By. Vi håber, at bestyrelsen vil synes om forslaget. Vi har brug for et mandat til at arbejde videre på –gerne fra b-mødet den 10. oktober.”
Annesofie introducerede oplægget. Der var ros fra alle til oplægget. Der var OK til at bruge midler til medhjælp og i det hele taget til, at projektgruppen arbejder videre med oplægget. Dog med den tilføjelse, at projektet bør kaldes ”Den Skønne By” – med reference til Forskønnelsen.
Der blev spurgt til det forventede tidspunkt for afholdelse af konferencen. Ifølge Annesofie overvejede man november 2018. Ifølge formanden var det måske ikke så hensigtsmæssigt, da diplomeringsaktiviteten netop ligger her, ligesom man måtte være opmærksom på, at kommunen var i fuld gang med en omfattende planlægning af udformningen og placeringen af terrorsikringen.
Jakob spurgte til det lovede referat fra gruppens møde med Kent Martinussen. Annesofie ville fremsende det snarest.

7. Generalforsamlingen.

a. Leila Krogh har givet tilsagn om at være dirigent.

b. Lars Eskesen fandt, at der var behov for en nærmere drøftelse med henblik på orienteringen af generalforsamlingen om Forskønnelsens arbejde med arbejdsopgaver og struktur og de heraf følgende eventuelle tilpasninger af Foreningens vedtægter.
Efter hans opfattelse var beskrivelsen af mulighederne for en professionalisering af Forskønnelsen i tilknytning til det tre årige projekt endnu ikke på et stade, hvor man kunne forelægge konkrete forslag, bl. a. om etablering af en sekretariatsfunktion/-chef og oprettelsen af et formandskab.

Før dette grundlag var tilvejebragt, mente han ikke, at der skulle ændres i Foreningens ledelse, og at Jakob burde fortsætte som formand og Foreningens ansigt udadtil.

På generalforsamlingen burde der således redegøres for bestyrelsens overvejelser bl. a. omkring diplomeringsaktiviteterne og det tre årige konferenceprojekt, samt overvejelserne om – hvis forudsætningerne herfor kunne bringes på plads – oprettelse af et sekretariat ledet af en ”direktør”, som i samarbejde med et til den tid nyvalgt formandskab kunne tegne Foreningen udadtil.
På denne baggrund drøftedes forskellige muligheder for at præsentere bestyrelsens arbejde omkring dette på generalforsamlingen. Et forslag var at bede Michael om at præsentere tankerne med fokus på vision og mission, den indhentede eksterne respons etc. En anden mulighed – som umiddelbart vandt tilslutning – kunne være, at supplere Formandens beretning med indlæg fra bestyrelsens medlemmer, således at f. eks Johan Adam præsenterede tankerne om en opgradering af diplomeringsaktiviteterne, Ida om de velbesøgte medlemsarrangementer. Jacob kunne præsentere det omfattende arbejde med opgradering af Foreningens hjemmeside, mens f. eks Jane præsenterede tankerne omkring konferenceprojektet.

Formanden konkluderede, at denne drøftelse skulle fortsættes og afsluttes på det berammede bestyrelsesmøde den 8. november (?), hvor bestyrelsen forhåbentlig var fuldtallig.

8. Eventuelt

a. Lokalet i Bygningskulturens hus
Vi bruger lokalet meget lidt. Kun til opbevaring af arkivalier. Huslejen er steget ganske meget og beslaglægger nu omkring halvdelen af de årlige kontingentindtægter. Vi vil derfor fremleje lokalet for 60% af lejeudgiften. Vi ønsker fortsat tilknytningen til Bygningskulturens Hus. Fremlejeaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel, hvis vi selv får brug for lokalet.

b. Opdatering af medlemsregister og e-mail-kontaktpersoner.
Jakob orienterede om, at studentermedhjælpen (Jenny B.) er langt med arbejdet. Der er bl.a. udsendt en anden rykker til ca. 40 medlemmer. Med stor succes. I 2017 har vi således flere betalende medlemmer end i de foregående år.

Referat af diplomeringsbestyrelsesmøde d. 12. september 2017 kl. 16.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Ida Præstegaard, Jacob Bloch, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen.

 1. Forud for drøftelsen af årets diplomeringer orienterede Jakob om en aktuel sag.

Dragespringvandets placering. To medlemmer har rettet henvendelse til bestyrelsen om den påtænkte placering af Dragespringvandet (med den oprindelige store kumme) på Rådhuspladsen. Planen er at placere den midt på pladsen. Det er den slet ikke skabt til. Det blev besluttet, at Jakob med bistand fra Johan retter henvendelse til borgmesteren og skriver indlæg til City-avisen og Politiken i forlængelse af de to medlemmers henvendelse. Lægges på FHF hjemmeside.

 1. Fastlæggelse af datoer for diplomering og GF. Tekster til program.

Med tilkendegivelse fra bestyrelsesmedlemmer, der var forhindret i at deltage i mødet, blev diplomerings-højtideligheden fastlagt til torsdag d. 23. november kl. 17 og generalforsamlingen til torsdag d. 7. december kl. 16.30. Med forbehold for, at vi kan få aulaen i Borgergade. Jakob undersøger.

Tekster om de to arrangementer til programmet for efteråret blev drøftet.

 1. Drøftelse af diplomeringshøjtidelighedens forløb.

Det oprindelige meget ambitiøse og ressourcekrævende forslag fra Ida og Johan må modificeres til det realistiske for i år.

Det blev besluttet, at vi i år nominerer cirka 10 emner. Denne liste offentliggøres på hjemmesiden cirka 14 dage før dagen. Ved højtideligheden gennemgås alle 10 nominerede forslag med PP. Hvorefter spændingen udløses, og de endeligt udvalgte ”udråbes” og tildeles diplomer.

Vinderne orienteres på forhånd. Øvrige nominerede inviteres.

De diplomerede får mulighed for (forventes) at redegøre nærmere og takke.

En professionel, fx Lars Hedegaard Olsen fra Politiken, forestår omtalen af de nominerede og vinderne. Ida eller Johan kontakter Lars. Hvis nej, så må der findes en anden.

Traktement på højere niveau end de forrige år.

Arrangementet annonceres i Politikens I Byen, Berlingerens AOK, Bygningskulturens Hus hjemmesiden og Magasinet CHR. Hvis nødvendigt mod betaling. Overskriften: ”Hvem får Forskønnelsen diplomer i 2017?

Presseomtale af arrangementet forberedes, så godt som overhovedet muligt.

Der arrangeres to besigtigelsesrundturer af udvalgte emner for bestyrelsen. En som allerede aftalt d. 19. ds. fra kl. 14.00, og en på et senere tidspunkt. Drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde, som Jakob snarest indkalder til.

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. august  2017 kl. 16.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Annelise Ryberg, Ida Præstegaard, Jane Havshøj, Johan Adam Linneballe, Lars Eskesen, Lone Feifer og Kai Mølgaard.  Endvidere deltog Michael Knudsen fra Bates.

 1. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 20. juni 2017. Godkendt.
 2. Aktuelle sager:
  1. Christiansborg Slotsplads belægning. Der var enighed om, at løbet på mange måder er kørt, da den originale brostensbelægning er fjernet. Vi kan eventuelt rejse sagen mere principielt, når belægningen er lagt. Det kræver dog, at vi undersøger sagen nærmere mht. argumenterne for den ny belægning.
  2. Enghave Brygge klagen. Susanne Broe fra Havnelauget har indbragt sagsforløbet for det nye klagenævn. Sagen er ”kørt”, men meget tyder på at Københavns Kommune ikke har overholdt gældende lovgivning. Vi bidrager med 250 kr. i klagegebyr. Den nye klage vil ikke bremse byggeriet, men være en lærersteg for KK.
  3. Bindingsværkshus i Grønnehave ved Designmuseum Danmark. En borger har henvendt sig, da der er planer om at nedrive den spektakulære bygning. Den er misligholdt. Den er hverken fredet eller erklæret bevaringsværdig. Der var enighed om, at det er en sjov detalje i bybilledet, men næppe baggrund for, at FHF går mere formelt ind i bevaring af bygningen.
 3. Årets diplomeringer.
  1. Det nye koncept med større opmærksomhed på vore diplomeringer.

Ida og Johan Adam orienterede om det videre arbejde med forberedelserne af årets diplomeringer. De har idéer til sponsorer, inddragelse af toneangivende fagpersoner, praktisk afvikling bl.a. med bannere på diplomeringsemner m.v.

 1. Bestyrelses medlemmers første bud på diplomeringsemner . De diplomeringsemner, som Ida og Johan Adam allerede har forslået i deres notat fra d. 15. maj, blev suppleret med yderligere forslag

Jakob og Johan Adam sender snarest opfordring til medlemmerne om deres bud på diplomeringsemner – i lighed med de forrige år.

 1. Planlægning af det videre forløb af udvælgelse af diplomeringsemner, herunder dato for besigtigelsesrundtur m.v.

Det blev aftalt, at bestyrelsen mødes tirsdag d. 12. september kl. 16.30 for at færdiggøre listen over diplomeringsemner og planlægge bestyrelsens rundtur til emnerne. Rundturen er foreløbigt sat til tirsdag d. 19. september ved 15-tiden (så gennemføres, inden mørket falder på).

Ida og Johan Adam udarbejder løbende en a jourført liste med diplomeringsemner med angivelse af bygherrer, arkitekt m.v. med input fra bestyrelsen, medlemmerne og borgere i øvrigt.

 1. Medlemsarrangementer efteråret 2017:

Lars og Jakob orienterede kort. Program færdigøres og udsendes inden for den kommende uge – med Idas medvirken.

 1. Fortsat drøftelse af Forskønnelsens nye fremtræden med formandskab og sekretariat.

Planlægning af forløbet frem til generalforsamlingen i december.

Det blev besluttet, at FHF i den kommende tid skal oprustes med sekretariatsmæssig lønnet bistand til løft af FHF.

 • Jakob bevilliges hjælp til opdatering af medlemsregistre og udsendelse af supplerende kontingentopkrævninger.
 • Ida og Johan Adam bevilliges hjælp til arbejdet med diplomeringsarbejdet på et højere niveau
 • Jane og Lone (Det kommende formandskab) o.a. bevilliges hjælp til kvalificering af arbejdet med udarbejdelsen af projektorienterede fondansøgning, med henblik på etablering af et 3-årigt projektsekretariat.

Jakob samler overslag over, hvad den øgede sekretariatsbistand vil beløbe sig til.

Annesofie og Jane færdiggør notater om henholdsvis ”Den skønne By” og deres møde med Kent Martinussen og sender dem til bestyrelsen snarest.

Alt sammen i bestæbelsen på at kunne forelægge konkrete og realistiske planer for et nyt og stærkere FHF for generalforsamlingen i december.

På den kommende generalforsamling skal fremlægges vedtægtsændringer  med et formandskab og en ”sekretariatschef”.(Titel overvejes).

Herudover blev bestyrelsens fremtidige størrelse og sammensætning drøftet. Der var stemning for, at den nuværende bestyrelse fortsætter i 2018, så det ”nye” FHF kan søsættes af den personkreds, som har arbejdet med sagen de sidste år. Der var enighed om, at det på den kommende generalforsamling signaleres tydeligt, at bestyrelsen fra den næstfølgende periode skal være mindre og yngre.

 

 1. Næste møde. Når bestyrelsen mødes d. 12. september skal tidspunktet for et nyt sædvanligt bestyrelsesmøde aftales. Hovedemnet for dette bestyrelsesmøde er arbejdet frem til præsentationen af det nye og stærkere FHF på generalforsamlingen primo december.

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. juni 2017 kl. 16.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker,  Ida Præstegaard, Johan Adam Linneballe, Jane Havshøj, Lars Eskesen og Kai Mølgaard.  Endvidere deltog Michael Knudsen fra Bates.

Dagsorden:

 1. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 17. maj 2017.

Godkendt

 1. Aktuelle sager:
  1. Amager Fælled. Folketinget har sagt nej.
  2. Postgrunden Drøftelse af Bliv Hørt indlæg.

Jane og Jakob udarbejder et lille indlæg, der prim ært går på den for høje bebyggelsesprocent og de alt for mange P-pladser. (Det efterfølgende udarbejdede indlæg vedlægges).

 1. Orientering om økonomien.

Jakob meddelte, at vi afslutter regnskabsåret med et underskud på godt 40.000 kr.. Det skyldes primært udgifter til ny WEB-side, som ”aftalt” på generalforsamlingen.

 1. Medlemsarrangementer efteråret 2017. Endelig beslutning.

Ida, Lars og Jakob færdiggør programmet, som aftalt på forrige bestyrelsesmøde.

 1. Det fortsatte arbejde med vitalisering af Forskønnelsen/ Eksekvering af handleplan, jf. vedlagte PP fra Michael.
  1. Arbejdet/aktiviteterne i efteråret 2017
   1. Hvordan får vi det nye og meget mere ambitiøse diplomeringsforløb realiseret (Idas/Johans oplæg til mødet d. 17. maj). Ad hoc ekstern hjælp for egne midler i betydeligt omfang. Ida og Johan fremkommer med endeligt beslutningsgrundlag på næste bestyrelsesmøde
   2. Det fortsatte arbejde med ”Den gode by”. Ad hoc eksterne hjælp for egne midler.

Det blev besluttet at kalde projektet ”Den skønne by”

Annesofie orienterede om, at Jane og hun selv har haft et møde med Kent Martinussen fra DAC. I fælleskab var de nået frem til, at 1) Det offentlige rum og 2) Renovering af gamle bygninger var ”ikke tagede emner”, som Forskønnelsen kunne arbejde med. Annesofie vil snarest udarbejde et egentligt notat om mødet med Kent Martinussen.

 • Oprydning i medlemsregistre. Sletning og krydsrevision af bogføring/G-mail kontaktpersoner. Ad hoc hjælp for egne midler. Annesofie kendte et par studerende, som mod passende betaling vil påtage sig opgaven. Jakob og Annesofie aftaler nærmere.
 1. Etablering af fundament for det nye og stærkere FHF fra 2018 og fremover:

Michael orienterede om, at han havde taget initiativ til et møde hos ham dagen før. I mødet deltog Jane, Lone og Jakob. Her var der blevet nikket til, at Jane og Lone efter næste generalforsamling skal udgøre et formandskab, og Jakob skal være sekretariatschef/direktør.  Op til generalforsamlingen skal der udarbejdes et udførligt notat, der beskriver rolle- og arbejdsfordelingen i den nye tremands ledelse.

Michaels forslag blev taget til efterretning.

De efterfølgende punkter blev ikke drøftet, da den nye ledelseskonstruktion skal falde mere på plads, før den fremtidige økonomi, bestyrelsessammensætning m.v. kan aftales/falde på plads.

 • Gennemførelse af finansieringsanalyse
 • Fondsansøgninger
 • Nedsættelse af finansieringsudvalg.
 1. Meget foreløbig drøftelse af Generalforsamling 2017 i december.
  1. Bestyrelse (agil, kompetencer, generationsskifte)
  2. Formandskab (formand + viceformænd)
 • Rekrutteringskampagne
 1. Vedtægtsændringer?
 1. Næste møde/mødekalender efteråret 2017

Mandag d. 21. august kl. 16.30.

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. maj 2017 kl. 16.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Annelise Ryberg, Annesofie Becker (mødeleder), Ida Præstegaard, Jane Havshøj, Jacob Bloch, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen. Endvidere deltog Michael Knudsen fra Bates. 

Dagsorden

 1. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 3. april 2017.

Godkendt

 1. Aktuelle sager:
  • Strøget. FHF har haft betydelig indflydelse på den ”Helhedsplan for Strøget”, som Københavns Kommune har udarbejdet. Det bliver spændende, om Teknik- og Miljøudvalget vælger den ambitiøse plan eller den meget skrabede.
  • Østerport/Irma. Man har på Rådhuset lyttet til kritikken af de alt for voldsomme byggeri og reduceret byggeriet meget betydeligt.
  • Elværksgrunden. Henvendelse fra Ulla Plon. Københavns Kommune har endnu engang lagt op til højere bebyggelsesprocent end vedtaget for få måneder siden. Og ligeledes øget bygningshøjden.  Vi vil skrive en indsigelse på ”Bliv Hørt”.
  • Amager Fælled. Det er en ”sejr” at Københavns Kommune har indvilliget i at gennemføre en VVM undersøgelse, selv om der er tale om en anlægslov.
  • Thomas Harder har henvendt sig. Sagen tages op på førstkommende bestyrelsesmøde. Jane og Jakob forbereder sagen.
  • FHF’s bibliotek. Det var en stor succes, at vi tilbød medlemmerne at afhente bøgerne. Mere end 2/3 af bøgerne blev givet væk til 20-30 medlemmer. De resterende er foræret  til en genbrugsbutik. Stor tak til Kai, for hans indsats i denne forbindelse.
 2. Medlemsarrangementer:
  • Afholdte: Ofelia Plads/P kælder med overrækkelse af Plaquette i Skuespilhuset. Godt 40 medlemmer deltog. Meget festlig/højtidelig overrækkelse af Plaquette til arkitekterne fra Trandberg i Skuespilshusets smukke højloftede foyer (se hjemmesiden).
  • Kommende: Urban Riggers med Plaquette-overrækkelse med ”bobler”.
  • Drømmegavlen med Plaquette-overrækkelse. Evt kombineret med bestyrelsesmøde Annesofie tager hånd om sagen. Måske først til efteråret, når det er mørkere.
 3. Det fortsatte arbejde med vitalisering af Forskønnelsen/ Eksekvering af handleplan, jf. vedlagte PP fra Michael. Bilag.
 • Overvejelser vedrørende etablering af et FHF sekretariat. Jakob. Bilag

 Der var enighed om, at der snarest skal etableres et sekretariat. I første omgang for egne midler og derfor i beskeden skala. På sigt i betydelig grad fondsfinancieret. Jakob udarbejder et revideret notat til førstkommende bestyrelsesmøde. I forhold til det udsendte bilag indtænkes diplomeringsforløbet i betydeligt omfang.

 • Foreningsaktiviteter/Medlemsarrangementer efteråret 2017.  Jakob/Lars. Bilag.

Der var tillslutning til det udsendte forslag til arrangementer. 2 almindelige arrangementer i september og oktober.  Diplomeringhøjtidelighed i november og Generalforsamling med efterfølgende foredrag i december. 

 • Diplomering/Fejring Ida/Johan. Bilag.

Der var stor tilslutning og ros til det udsendte forslag. Dejligt ambitiøst, men måske kan alt ikke realiseres allerede i år, men det er godt ”at sætte barren højt”. Ida og Johan Adam arbejder videre med sagen (bistået af det kommende sekretariat).

 • ”Den gode by” – i forlængelse af oplægget fra sidste bestyrelsesmøde.

Jane forelagde de tanker, som arbejdsgruppe (Annelise, Annesofie, Jane og Lone) har gjort sig siden sidste bestyrelsesmøde. Bl.a. er der aftalt et møde med Kent Martinussen fra DAC d. 19. juni.  Arbejdsgruppen har tanker om beskeden bistand fra lønnet medhjælp.

Jane gav tilsagn om at udsende arbejdsgruppens overvejelser ”på skrift” til bestyrelsen snarest.  

 1. Den nye hjemmeside er i luften. Jacob B.

Der var stor ros til Jacob for hans store indsats. Alle var enige om, at der var tale om et stort (og helt nødvendigt) fremskridt. Det er meget fint, at hjemmesiden nu også kan læses på tablets og telefon.

Johan Adam er i dialog med Jacob mht. den visuelle fremtræden, så der kan ske mindre justeringer i fremtiden.  Der arbejdes ligeledes på at lægge mere historisk materiale, især fotos ,ud.

 1. Næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag d. 20. juni kl. 16.30 – kl. 18.30 i Borgergade.

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. april 2017 kl. 16.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Annelise Ryberg, Jacob Bloch, Johan Adam Linneballe, Jane Havshøj, Lars Eskesen og Kai Mølgaard.  Endvidere deltog Michael Knudsen fra Bates.

Dagsorden:
1.    Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 27. februar 2017. Godkendt.

2.    Aktuelle sager:
a.    Vesterport Banegrav/Palads. Jakob holdt kritisk oplæg på Indre By Lokaludvalgs borgermøde d. 14. marts. 150 personer deltog.
b.    Jakob var eftermiddagsgæst d. 29.april i Københavns Radio P4. Emnet var de mange højhuse der er under opførelse/på tegnebrættet. Kritisk, men ikke afvisende mht. højhuse.
c.    Jakob er inviteret til at tale ved nedtagning af det første Metrohegn på Enghave Plads d. 6. april.
d.    Jakob vil bidrage til en artikel om ”Helhedsplanen for Strøget” i Politiken d. 4. april. http://politiken.dk/indland/kobenhavn/art5897975/Tre-forslag-vil-tr%C3%A6kke-Str%C3%B8get-op-af-sumpen Følges op af et indslag i Københavns Radio P4 d. 5. april morgen.
e.    FHF er blevet inviteret af Folketinget til at bidrage med synspunkter mht. et forslag fra Dansk Folkeparti om revision af fredningsloven. Jane og Jakob udarbejder et bidrag. Birte Iuel fra BYFO kan kontaktes for input.

3.    Medlemsarrangementer:
a.    Afholdte: Dehns Palæ. (Over 50 tilmeldte, så 25 måtte skuffes. Vi forsøger at afholde en ny runde for de afviste). Facader på Frederiksberg. Knap 20 deltog. Begge arrangementer var meget vellykkede.
b.    Kommende: Ofelia Plads/P kælder, Urban Riggers. Der er godt 25 tilmeldte til begge arrangementer. Der er plads til flere, så der udsendes en reminder, når tiden for arrangementerne nærmer sig.
c.    Drømmegavlen. Kombineret med bestyrelsesmøde. Blev ikke drøftet.

4.    Det fortsatte arbejde med revitalisering af Forskønnelsen/ Eksekvering af handleplan jf. vedlagte PP fra Michael. Bilag 1.
a.    Oplæg fra Annesofie om ”Tema – konference”. Bilag 2. Kun 2018 skal realitetbehandles
b.    Oplæg fra Annelise om muligheder for fondsfinanciering. Mundtligt og foreløbigt
a og b blev drøftet samlet. Efter Annesofies oplæg havde bestyrelsen en indgående drøftelse, der mundede ud i, at formanden kunne konkludere, at der var enighed om, at tankerne bag oplægget med ”Den gode by” som samlende overordnet tema for 2018 – 2020:  ”Bænken”, ”Huset” og ”Himmelen” så absolut var værd at arbejde videre med.

5.    Fordeling af arbejdsopgaver mellem bestyrelses medlemmer: Medlemsarrangementer/Løbende engagement i aktuelle sager/Diplomering/”Tema -Konferencerne”/Fondsstøtte/Sekretariat
Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes følgende oplæg:
•    Et mere udfoldet notat om ”Den gode by”. Med en mere detaljeret beskrivelse, tidsplaner og budget. Annesofie, Annelise, Jane og Lone.
•    Et notat om årets diplomeringshøjtidelighed jf. Michael Knudsens anbefalinger. Hvordan skabes der mere opmærksomhed om vores diplomeringer? Et aller første bud på diplomeringsemner. Ida og Johan Adam.
•    Et notat om efterårets medlemsarrangementer. Jakob og Lars
Diplomeringerne og medlemsarrangementerne samtænkes med ”Den gode by”-temaet.

6.    Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til d. 17. maj. (Jakob tjekker med Ida og Lone, som ikke deltog). Michael Knudsen inviteres.
Udover ovenævnte tre notater udarbejdes der yderligere to notater til bestyrelsesmødet:
•    Den nye hjemmeside. Jacob og Jakob
•    Etablering af et egentligt FHF-sekretariat. Økonomi m.v., Jakob.

7.    Eventuelt.
Det blev påpeget, at vores hjemmeside ikke er opdateret. Jakob beklagede.
Årsagen er, at Jacob og Jakob har arbejdet (hårdt) med en ny mere moderne hjemmeside. Dette arbejde har af forskellige årsager trukket ud. I løbet af den kommende uge vil bestyrelsen blive præsenteret for en helt ny og opdateret hjemmeside med aktuelle indslag.

Referat af bestyrelsesmøde d. 27. februar 2017 kl. 18

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Annelise Ryberg, Jane Havshøj, Johan Adam Linneballe, Lars Eskesen og Lone Feifer.

Det korte møde blev afholdt i forlængelse af mødet med Michael Knudsen, Bates om revitalisering af FHF.
Det blev besluttet at afholde bestyrelsesmøde mandag d. 3. april kl. 16.30 i Borgergade.

Efter en kort runde, hvor de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer meldte ud med hensyn til hvad de kunne tænke sig at arbejde med, blev det aftalt, at der forud for mødet d. 3. april skal udarbejdes to oplæg vedrørende det fremtidige virke i forlængelse af Michael Knudsens anbefalinger til revitalisering. Jf. nedenstående organisationsdiagram.

Med Annelise som ankerperson udarbejdes en form for kommissorium for Specialudvalget/Finansiering samt overvejelser om udvalgets arbejde.  Med Annesofie som ankerperson udarbejdes en form for kommissorium for Bestyrelsesudvalget/Konference/tema. Oplægget skal indeholde bud på eksempel/eksempler på mulige tema(er), som kan være det helt centrale omdrejningspunkt for FHF’s virke med en tidshorisont på 3 år. Oplægget skal samtænkes med mulighed for fonds finansiering.

Annelise og Annesofie inviterer øvrige bestyrelsesmedlemmer til at deltage i ovenstående arbejde med oplæg til det kommende bestyrelsesmøde.

Michaels Knudsens forslag, som der var udbredt tilslutning til:

På det kommende bestyrelsesmøde fordeles øvrige arbejdsopgaver mellem bestyrelens medlemmer/konstitueringen, ligesom bestyrelsesarbejdet i de kommende måneder drøftes og fastlægges.

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. januar 2017 kl. 17.00

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Ida Præstegaard, Jane Havshøj, Annelise Ryberg, Johan Adam Linneballe og Jacob Bloch.

1.    Konstituering:
Bestyrelsen konstituerede sig midlertidigt med Jakob som formand og Annesofie som næstformand.
Endelig konstituering på bestyrelsesmødet  d. 27. februar kl. 16.30.
2.    Aktuelle sager:
a.    Byggeriet på strandengen på Amager Fælled. Jakob og Annelise følger de lokale initiativer mod byggeriet/for alternativ placering.
b.    Helhedsplan for Strøget. Jakob skal fredag d. 20. ds. deltage i et møde med Forvaltningen om Strøgets fremtid. En videreudvikling af Idekatalog for Strøget. Der var enighed om, at FHF skal fremme, at Strøget fremstår enkelt og flot uden unødvendigt ”tingeltangel”.
3.    Forårets medlemsarrangementer:
Forårets medlemsarrangementer blev drøftet. Det planlagte møde om Københavns Kommunes arkitekturpolitik blev udskudt til efteråret.
Den foreløbige plan for arrangementerne tager udgangspunkt i nedenstående tentative plan. Jakob forestår den endelig udformning i samarbejde med de nævnte ansvarlige for de enkelte arrangementer:
•    Classenske Bibliotek.  Adgang til et hemmeligt sted.
Guide: Rundvisning og foredrag ved John Erichsen. Tidligere leder af Københavns Bymuseum. Ved at skrive stedets historie. En god fortæller.
Sted: Biblioteket.
Jakob
Torsdag d. 23. februar kl. 16.30

•    Facader m.v. på Frederiksberg
Johan Adam har deltaget i møde om facadepolitik på Frederiksberg. Med udgangspunkt i dette tilrettelægges et arrangement med udgangspunkt i, hvad der sker på Frederiksberg,
Ansvarlige: Jakob og ikke mindst Johan Adam.
Onsdag d. 15. marts kl. 17.00 – 19.00

•    Skt. Annæ Plads/Ofelia Plads/P-kælderen under.
Guider: Rundvisning ved Realdania og/eller Kvæsthusselskabet/ Kulturministeriet/Tranberg arkitekter
Sted: Vandring i arealet. Evt. afslutning i Skuespilhusets café
Ida
Tirsdag d. 25. april. Kl. 16.30 – 18.00
•    Urban Riggers/Havnefronten/Husbåde/liv på havnefronten
Guider: Kim L/BIG/Redaktionen Havnefronten/ejer af husbåd.
Sted: Afholdes UR fællesarealer
Annesofie/Jakob
Torsdag d. 18. maj kl. 16.30 – 18.00

X.    Drømmegavlen
Overrækkelse af plaqettet for 2015 til lokal beboerforening. Morten Søndergaard må meget gerne deltage, så tidspunktet skal tilpasses hans muligheder.
Bestyrelsen. Efterfølgende bestyrelsesmøde i Valby, fx cafe Asta.   Hvis arrangementet skal henvende sig til medlemmerne bredt og andre i lokalområdet, skal det udbygges med en rundtur i Valby. Der sker rigtig meget.
Annesofie

4.    Kommende møder.
Revitaliseringsprojektet: Mandag d 6. februar kl. 17.00 hos Michael i Parken.
Bestyrelsesmøde (endelig konstituering) og revitaliseringsprojektet. Mandag d. 27. februar kl.. 16,30 hos Michael i Parken.