København d. 14. november 2016

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen 2016

Et nyt og stærkere FHF.
Hovedemnet for bestyrelsens arbejde i det forløbne år var at finde frem til, hvordan FHF skal finde sin plads i debatten om og prægningen af Hovedstadens udvikling i de kommende år. Hvordan får vi nye kræfter og dermed større gennemslagskraft. Hvordan agerer vi en ny digital tidsalder, hvor det ikke er ”in” være medlemmer af foreninger. En problemstilling som har ramt næsten alle mindre foreninger.

Ny Carlsberg Fonden har stillet midler til rådighed, så vi kan for kompetent hjælp fra et meget anerkendt konsulentfirma til en sådan tranformation og branding. De er i fuld gang med det forberedende arbejde.  Det er selvfølgelig ikke konsulenterne, der skal bestemme over FHF’s  fremtid, men de skal hjælpe til med at få problemstillinger og senarier på bordet.

Da vi er i den indledende fase, kan vi desværre ikke fremlægge en plan for ”foryngelsen” af FHF på denne generalforsamling. Alle i bestyrelsen har meget store forventninger til arbejdet med et nyt FHF. Når vi er kommet længere med arbejdet, vil medlemmerne blive orienteret og hørt. På generalforsamlingen vil vi kunne fortælle yderligere.

FHF 2015/16
Også i 2015-16 har det været en kærneopgave for FHF at involvere os i byens udvikling. Arbejdet har været præget af, at der bygges, renoveres m.v. i kolossalt omfang. Det er en helt umulig opgave at følge med i alt det, der sker. Noget er rigtig godt, meget er i og for sig OK, men der er desværre fortsat projekter, som vil skæmme byen i mange år.

Årets helt store debatemne er de mange høje bygninger, som skyder op. Mærkstårnet, Axel Torwers, Carlsbergtårnet og mange flere. I FHF er vi ikke modstandere af ”fortætning” af byen, da der er mange gode argumenter for dette.  Men der må og skal stilles meget store krav til arkitekturen og æstetikken i de bygninger, som ændrer byens skylinie på radikal vis. Vi synes langt fra Københavns Kommune stiller de krav til de dominerende bygninger, som man bør. Bygherrernes ønsker om mange etagemeter vægter for tungt.  Uanset at det ofte er gode og anerkendte arkitekter, som tegner bygningerne.
Lige nu følger vi projektet på Postgrunden med tilbageholdt åndedræt.

Nedenfor følger en gennemgang af udvalgte sager:

Tulipangrunden
Trods en lang og sej kamp mod, at den lille Tulipangrund skal bebygges, endte det med, at der bliver bygget. Mindre og anderledes end planlagt. Men det kan ikke kaldes en sejr.
Enghave Brygge
Det gik som med Tulipangrunden. Der bliver bygget. Langt ud i havneløbet.

Værnedamsvej
Den planlagte ændring af den lille stemningsfyldte gade blev heldigvis opgivet. Det er endt med en lille fornuftig løsning.
Københavns Kommunes altanpolitik
Kommunens langt mere liberale altanpolitik har ført til en lang række henvendelser fra medlemmer og andre. Det ser ud til, at kommunen ikke respekterer at der i den grad bør være grænser for at sætte altaner på bevaringsværdige facader. Det er dog for tidligt at komme med en endelig vurdering af kommunens forvaltning af de nye altanregler. FHF vil følge sagen tæt.

Idekatalog for Strøget
FHF har bidraget til idekatalogen for Strøgets udvikling. Desværre fandt man ikke midler i årets budgetforlig på Københavns Rådhus til at realisere de mange gode tiltag.

Postgrunden
Byggeriet på Postgrunden er den største verserende sag. Planerne om at bygge op til 100 meter høje tårne virker skæmmende. Vi deltager i borgermøder og følger i det hele taget sagen tæt.

Amager Fælled
Planerne om at bygge endnu mere på Amager Fælled møder voldsom kritik. Det er en mange år gammel beslutning, som bør revurderes. I den kommende tid vil FHF deltage i debatten bl.a. på Borgermøder. Vi vil som sædvanligt arbejde sammen med andre organisationer.

Carlsbergbyen og Nordhavn
FHF følger tæt med i realisering af de to nye bydele. Vi er især opmærksomme på, om de oprindelige lovede planer efterleves, eller om de skrider med for tæt byggeri.

Årets medlemsarrangementer:
FHF’s medlemsarrangementer har stor tilslutning. Der er trofaste medlemmer, som deltager i næsten alle arrangementer. Men der er dog en betydelig del af medlemmerne, som vælger mere selektivt.  En betragtelig del af medlemmerne har i årets løb deltaget i et eller flere arrangementer.

Folkehuset Absalon med spisning
Vi fik en inspirerende fortælling om transformationen fra kirke til det super velbesøgte folkehus.

Københavns Byret
En meget veloplagt byretspræsident, Søren Axelsen, viste rundt. Han fortalte både om bygningens historie, om dens funktion som byret og om den megen kunst, som smykker retten.
Trafiktårn Øst.  Det arkitektonisk og interiørmæssigt meget spændende tårne er tegnet af Tranberg Arkitekter. Christian Tranberg viste os rundt i Trafiktårn Øst, som også rummer en kunstnerisk udsmykning skabt af kunster Henrik Plenge Jacobsen.
Kongens Have. Fortid, nutid og fremtid. Slotshavechef Niels Mellergård viste rundt.
Tre ikoniske rækkehuse i Hellerup .  Ejerne, som alle er arkitekter, viste deres private boliger frem og fortalte om husenes historie og udvikling.
Folketeateret.  Ombygning og nye foyer. Jens Bertelsen fra Bertelsen & Scheving – tidligere kongelig bygningsinspektør vil stå for en kompetent rundvisning.

Diplomeringer 2015
Drømmegavlen i Valby. Morten Sonnergaard.
Folkehuset Absalon. Familien Lajboschitz.

Repræsentationer
Forskønnelsen har været repræsenteret i Parkbrugerråd vedr. Amager Fælled.
Det Grønne Råd – København
Det Grønne Råd – Frederiksberg
Bygningskultur Danmarks repræsentantskab
Butiks-facadepræmieringudvalg bl.a. Amagerbrogade

Herudover har Forskønnelsen deltaget i et større antal borgermøder indkaldt af kommunen, lokaludvalg og lokale aktivister.
Forskønnelsen har været aktiv på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv hørt” og er i jævnlig kontakt med lokalpolitikerne.
Udbyttet af deltagelse i disse repræsentationer er stærkt varierende og tidskrævemde.

Det organisatoriske
Medlemstallet har ligget stabilt gennem 2016, med en svagt nedadgående tendens. Enkelte er faldet fra. Det er næsten opvejet af, at der er kommet nye medlemmer til. Økonomien er god, og kassebeholdningen øget yderligere bl.a., fordi Forskønnelsen har arvet en betydelig sum fra et mangeårigt medlem. Bestyrelsens bestræbelser på at holde de administrative udgifter så lavt som muligt og inden for de løbende ordinære indtægter er lykkedes. Det vil vi fortsætte med. Der er anvendt relativt mange midler på medlemsarrangementer. Mere om økonomien under dets punkt på dagsorden.

Hjemmesiden er á jour
Vi vil arbejde på en helt ny og mere interaktiv hjemmeside med flere nyheder. Denne vil være klar inden for den aller nærmeste fremtid.

Bestyrelsen
Foreningen Hovedstadens Forskønnelse

Referat af FHFs ordinær generalforsamling 2016

Tirsdag, den 6. december, kl. 17.30, i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K.
Knap 40 medlemmer deltog.

Dagsorden var ifølge Vedtægternes § 5. 1.:
1. Valg af dirigent.  Laila Krogh blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Jakob Lange indledte med at udtrykke bestyrelsens glæde over det store fremmøde til den forudgående diplomeringshøjtidelighed, hvor Ofelia Plads/P-kælderen og Urban Riggers blev diplomeret.
Jakob Lange holdt sig ret nøje til den udsendte skriftlige beretning fra bestyrelsen.

Efter den mundtlige beretning tog 5 medlemmer ordet om forskellige emner. Mange emner blev berørt:
Utilfredshed med Mærkstårnet, de mange grimme nye prefabrikerede altaner og lokalplaner i bl.a. Carlsberg Byen og Nordhavn.
Idékatalogen for Strøget og FHFs positive medvirken.

Bekymring over udviklingen i København i iveren for at bygge så mange nye boliger, på et meget tyndt plangrundlag. Det er langt fra sikkert, at indbyggertallet vil fortsætte med at stige, som i de sidste få år.
Der blev spurgt til udviklingen i medlemstallet.

Projektet med et nyt og stærkt FHF er bydende nødvendigt. Kedeligt, at ”ting tager tid”. Kan bestyrelsen ikke speede processen op?

Formanden kommenterede indlæggene fra medlemmerne.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Formand fremlagde kort det udsendte regnskab. Udtrykte sin tilfredshed med årets positive resultat med et ”overskud” på 1/3 af indtægterne.  Den forholdsvis store formue skal anvendes aktivt i forbindelse med lanceringen af det nye og stærkere FHF.
Formanden kunne oplyse, at regnskabet er blevet revideret forud for generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent (budget)
Uændret kontingtsatser.

5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt.
Ingen.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal
Annesofie Becker, Jane Havshøj og Lone Feifer blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Kai Mølgaard blev genvalgt som suppleant.

7. Valg af 2 revisorer
Leila Krogh og Kirsten Holst Teglgaard belv genvalgt som revisorer.

8. Eventuelt
Intet.

Dirigenten takkede forsamlingen for ”god ro og orden”.
Formanden rundede generalforsamlingen af med at takke dirigenten for en god og myndig ledelse.