ByBi modtager Forskønnelsens diplom for sociale initiativer

i 2011

Motivering:
ByBi er et projekt, der tager udgangspunkt i den gensidige afhængighed og det fællesskab, der er så vigtig en del af livet i København. For at få bestøvet vores blomster og frugttræer er vi afhængige af bier, og omvendt er bierne for at klare sig mod parasitter og sygdomme afhængige af, at mennesker holder bistader. Det moderne landbrugs monokulturer har gjort det svært for bierne at klare sig på landet.
ByBi sætter bistader op i København, hvorefter millioner af bier bestøver blomster i både altankasser og parker. Det resulterer i en honning med fine smagsnuancer og særligt kvarterspecifikke kvaliteter. Som om dette projekt ikke var værdigt nok i sig selv, er ByBi også en socialøkonomisk virksomhed, der forsøger at hjælpe udsatte grupper ved at oplære dem i netop bybiavl.
Initiativtageren, ByBi har sammen med københavnske virksomheder og socialt udsatte skabt et bud på social og miljømæssig bæredygtighed i en tid, der tørster efter originale løsninger.

Læs mere om ByBi

Forskønnelsens holdning til sociale initiativer i hovedstaden
En rummelig by har overskud til social diversitet med respekt for forskellighed. Forskønnelsen understøtter strategier, koncepter, idéer og organisering af indsatser på det sociale område, der kan bidrage til at gøre Hovedstaden venligere og mere imødekommende med større social sammenhængskraft. Således kan Hovedstaden fremstå mere åben og tilgængelig for byens beboere, for dem der arbejder her og for dem, som uden forudgående personlige erfaringer med byen besøger den.

Vi ønsker at inspirere til, at den enkelte borger i – og bruger af Hovedstaden, påtager sig et ansvar for en positiv holdningspåvirkning.

Derudover arbejder vi mod en hovedstad hvor innovation og diversitet hænger sammen. Hovedstaden er allerede nu, og vil efter al sansylighed endnu mere fremover, blive befolket af grupper med meget forskellige etnisk herkomst, og det ser vi som et stort potentiale i forhold til udvikling. Vi arbejder for udnyttelse af det enorme potentiale, der ligger i vores forskelligheder.Rigsarkivets Grønne Tage v. Schønherr A/S modtager

Forskønnelsens miljø-diplom for 2011

Motivering:
Rigsarkivets Grønne Tag er en del af en grøn botanisk korridor, der med tiden vil forbinde to byområder. Med en stor variation af planter og opbygning bestående af græs, blandede bede, jordbærkummer og blomstrende espalier, er Rigsarkivets tag et enestående smukt og gennemarbejdet eksempel på, hvorledes et grønt tag kan udføres som en del af en bygnings landskabsarkitektur.
Denne grønne tagløsning kan alt det, der efterspørges i både dagens og fremtidens byggeri. Den understøtter behovet for større udnyttelsesgrad i en stadig mere fortættet storby. Den bidrager til at håndtere lokal anvendelse af regnvand, og den understøtter biodiversiteten.
Schønherr Landskabsarkitekter har med Rigsarkivets grønne tag på forbilledlig vis demonstreret den merværdi et grønt tag kan tilføre en bygning – og dermed en by – ved at skabe en sådan enestående smuk og rigtigt tænkt park på taget.

Forskønnelsens holdning til miljø
Forskønnelsen har et ønske om at inspirere til og støtte op om miljøtiltag i Hovedstaden. Forskønnelsen ønsker at arbejde med disse problematikker i erkendelse af, at miljømæssig bæredygtighed har en social dimension og er demokratisk i sit inderste væsen.

Ingen by kan længere leve som en isoleret enhed fra resten af verden. De klimamæssige udfordringer påvirker os alle. Derfor ønsker Forskønnelsen aktivt at forholde sig til de fælles problemer, skabe løsninger og være med til at påvirke helheden i positiv retning i samarbejde med relevante aktører.


Havnebusserne v. Movia og Københavns Kommune

modtager Forskønnelsens diplom for Infrastruktur i 2011

Motivering:
I takt med afviklingen af de mange havnerelaterede virksomheder er kajarealerne på begge sider af havnefronten på vej til at blive tilgængelige for borgerne. Byen har fået en ny dimension, og med indsættelse af havnebusser med plads til både cykler og barnevogne er der skabt nye muligheder for at bevæge sig på tværs af havneløbet som et alternativ til broerne.
I 2011 forlængede Københavns Kommune og Movia Havnebussernes linjeføring. Man kan nu sejle fra Nordre Toldbod i nord til Teglholmen i syd, krydse fra Sjællandssiden til Holmen og Operaen. Fra 2012 kommer også Refshaleøen i spil. Havnebusserne er et vigtigt supplement til den daglige transport til arbejdspladser, uddannelsessteder og fornøjelser. Busserne binder byen sammen og accentuerer den som den havneby den er.
I en periode hvor den kollektive trafik har store problemer, må man glæde sig over, at Havnebusserne ekspanderer og bruger de nye muligheder, der er skabt på begge sider af byens havn.
Foreningen arbejder for at fremme fleksible og innovative infrastrukturelle løsninger i København. Løsninger der lægger vægt på både frihed og miljø.

Forskønnelsens holdning til infrastruktur i København
Foreningen arbejder for at fremme fleksible og innovative infrastrukturelle løsninger i København. Løsninger der lægger vægt på både frihed og miljø.

Hvor modsatrettede interesser strides – f.eks. bilisme vs kollektiv trafik og broer vs sejlende trafik – arbejder vi for københavnsk mangfoldighed og løsninger der tilgodeser flere behov.

Dog anerkender foreningen, at København med rette berømmes og værdsættes som cykelby, og vi ønsker særligt at arbejde for, at byen beholder og udbygger denne status.Kulturhus Nordvest v. COBE / Transform modtager

Forskønnelsens diplom for arkitektur/byrum 2011

Motivering:
Det nye kulturhus på Bispebjerg er et sjældent fint udtryk for en vellykket og afklaret balancegang mellem en bygnings kunstneriske udsagn og dens funktion. Kulturhusets arkitektur udtrykker tiden på en udfordrende, men ikke negativt provokerende måde, idet den samtidigt reflekterer stedet og dertil indskriver sig i en klassisk formgivningsmæssig tradition.
Den samlede volumen er formgivet med elementer, der både hver for sig og samlet er klart defineret og let opfattelige, og hvor forholdet mellem ude og inde, lukket og åben, er i hårfin balance. Indretningen er velkomponeret: kulturhus, bibliotek, og mødefaciliteter tilfører bygningen en dynamisk flerfunktionalitet.
Kulturhus Bispebjerg Nordvest er et gennemtænkt, modigt og nænsomt byggeri, der forskønner en alt for ofte overset bydel i København.

Forskønnelsens holdning til Arkitektur/Byrum
Vi er omgivet af arkitektur, om vi vil det eller ej. Arkitektur i alle skalaer, fra de små funktionelle detaljer i vores hverdag, over bygningers ydre og indre, til byrum og byplaner i stor skala. Diskussionen om hvorvidt arkitekturen i sig selv påvirker vores liv har stået på i uendelige tider, og pågår forsat, og i Forskønnelsen tror vi på at arkitekturen spiller en stor rolle i vores liv.

Det er Forskønnelsens mål at medvirke til udvikling af hovedstaden i en retning, hvor arkitektonisk kvalitet på alle niveauer, sikrer de optimale betingelser for udvikling af hovedstaden funktionelt og sanseligt, til gavn for alle der bor, arbejder eller besøger byen.Vandkunsten SKY v. SLA Arkitekter A/S modtager

Forskønnelsens kunst-diplom 2011

Motivering:
SKY/Under Krystallen er en gigantisk vandkunstinstallation, der indgår i SLA arkitekters smukt udformede, 5500 m2 store byrum på Kalvebod Brygge.
SKY består af vægge af lodrette vandstråler og et cirkelrundt vandspejl, der i hele sit udtryk spiller sammen med vejret.
Med ikke færre end 2000 dyser er der her skabt et forløb af vandvægge, der tændes og afbrydes alt efter vindforholdene. Samtidig reflekteres de omkringliggende bygninger, hastigt forbipasserende og himlens skyer i det store vandspejl.
Når mørket falder på skifter vandspejlets farver ved hjælp af et svagt diodelys i mellem grøn, blå og turkis.
SKY/Under Krystallen indtager den ellers stærkt forsømte gamle havnekaj med nye og skiftende forunderlige – og vidunderlige billeder.

Forskønnelsens holdning til kunst i København
Foreningen arbejder på at fremme kunst i Hovedstaden. I byrummet forholder vi os kritiske til samspillet mellem det kunstneriske udtryk og omgivelserne.

Vi ønsker at fremme kunstnerisk udsmykning – både permanent ved etableringen af nye bydele, større renoveringer, nybyggeri og rekreative områder, men tillige midlertidigt fx i forbindelse med omfattende anlægsarbejder og hvor kunstprojekter skaber nye vinkler på byen.

Foreningen ønsker også at fremme kunstneriske initiativer i bredere forstand, som kan være med til at understrege og udbygge København som en levende og attraktiv storby.Arkitekt Hans Peter Hagens modtager Forskønnelsen

særlige Ildsjæls-diplom 2011 for sit arbejde med

Torvehallerne

Motivering:
København har i 2011 fået sine længe ventede Torvehaller. Fra den allerførste dag myldrende det af liv i hallerne. Byen priser sig lykkelig over det mere end vellykkede resultat og over, at det til trods for alle de værst tænkelige hindringer og efter fjorten år lykkedes at føre projektet i havn.

Det var ikke sket uden Hans Peter Hagens begavede, vedholdende og ihærdige indsats. Han gav aldrig op. Vi var mange, der troede på ideen. Men det var Hans Peter Hagens, der forløste den på en måde, så byen med et trylleslag blev som forandret. Byen har fået et nyt tyngdepunkt. Israels Plads ånder og lever igen. Torvehallerne har generøst pustet liv i hele området og samtidigt forskønnet og beriget København på uforlignelig vis. Torvehallerne er et mesterstykke. Og mesteren er Hans Peter Hagens.