Referat af bestyrelsesmøde mansdag d. 11. november 2019 kl. 16 på Hotel Babette

I mødet deltog: Jakob Lange, Ida Præstegaard, Annesofie Becker, Charlotte Felding, Johan Adam Linneballe og Jacob Bloch.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 3. oktober
Godkendt.

3. Aktuelle sager
a. Fondsansøgningen. Sendt til Realdania. Intet hørt endnu. Jakob/Lars følger op.
b. Skt. Jørgens Sø. Borgermøde d. 12. nov. Indre By Lokaludvalg. Jakob deltager.
c. Lysreklame ved Rosenørns Alle/Åboulevarden (Jytte Hilden). FHF bakker op om protesten mht. lysstyrken i LED-belysningen. Opslag på hjemmesiden.
d. Ørstedsparken og Østre Anlæg. Jakob orienterede. Enighed om, at minispringvandet i Ørstedsparken bør genskabes. At indgangene til Østre Anlæg bør gøres smukkere ikke mindst indgangen fra Oslo Plads. Uenighed om den store bastion bør delvist frilægges.
e. Jakob har indsendt FHFs bemærkninger til Kommuneplan 19. ”Forskønnelsen (FHF)s om Vestre Remissepark, Naturpark i Nordhavn, Nyholm, flere kolonihaver, bevaring af kulturarv og sikring af og etablering af åndehuller. ”

4. Efterårets medlemsarrangementer – status
Flot fremmøde til alle arrangementer. På bestyrelsesmødet i december drøftes idéer til forårets medlemsarrangementer.

5. Generalforsamling 2019. Torsdag d. 5. december kl. 17.00
a. Godkendelse af indkaldelse, dagsorden og beretning. Regnskab. Godkendt med tilføjelser mht. affredning af ”åndehuler” fra Knud Erik (sendt forud for mødet).
b. Dirigent: Ulrik Danneskiold-Samsøe OK.
c. Praktisk afvikling af generalforsamlingen. Traktement På niveau med sidste år.
d. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hvem er på valg?/ Johan og Jacob + Heidi//Jenny?
Johan og Jacob genopstiller. Ida har måske en kandidat til den ledige suppleantplads.
e. Foredrag i forbindelse med GF. Akademirådet har meddelt, at næstformanden, arkitekt Jens Bertelsen, gerne vil stille op. Det er en god idé.

6. Runde om diplomeringsemner
a. Forslag fra medlemmerne
I. Metrostationerne på Cityringen. Med fremhævelse af den frederiksbergske Aksel Møllers Have
II. Noe Habermann/Magasinet KBH.
b. Bestyrelsesmedlemmernes forslag
I. Karen Blixens Plads /Jakob
II. Lundgaard og Tranbergs højhus i Charlottehaven på Østerbro
III. Nørrebrotårnet ved Lygten
IV. Noma – hvis 2019.

7. Næste bestyrelsesmøde
Mandag d. 9. december kl. 16.

8. Eventuelt
a. Bladet Forskønnelsen på nettet. Jenny er på sagen!
b. Hvordan bedre på de sociale medier. Tages op på næste møde. Jakob drøfter form og indhold med Knud Erik.
c. Jakob deltager i repræsentantskabsmøde i Bygningskultur Danmark d. 28. november, da Annesofie er forhindret. Bygningskultur
d. Indmeldelsesblanketten på hjemmesiden fungerer ikke efter hensigten. Jacob fjerner den, til en løsning er fundet. Der blev udtrykt stor tilfredshed med hjemmesiden.
e. Annesofie undersøger muligheden for at få støbt et større antal Plaquetter i Italien, så vi har et ”lager”. Jakob skaffer et eksemplar, fx fra Håndværkerforeningen.
f. På et bestyrelsesseminar i foråret drøftes et nødvendigt kommende generationsskifte, da flere bestyrelsesmedlemmer er godt på den anden side af de 70 år.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. oktober 2019 kl. 16 i Borgergade

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Jenny Becker, Knud Erik Hansen og Lars Eskesen

Jakob orienterede om, at han er i kontakt med Hotel Guldsmeden, Barbette, på Esplanaden om mulighederne for at anvende deres mødelokaler. Det vil være billigere end Borgergade.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 28. august 2019
Godkendt.

3. Aktuelle sager
a. Nordhavns Naturvenner. FHFs repræsentant
Det blev besluttet, at Jakob fortsætter. Hvis han ikke kan deltage, undersøges det, om et andet bestyrelsesmedlem kan deltage
b. Østbanegade
Der var delte meninger, om Østbanegade kan lukkes og indgå i Oslo Plads, som en gruppe af beboere ønsker. Vi afventer et konkret udspil, som vi kan forholde os til.

4. Forskønnelsen – bladet – på Nettet
Jenny arbejder med at undersøge mulighederne

5. Orientering om status mht. efterårets medlemsarrangementer
Tilslutningen er som i de seneste år meget fin. Især til Holckenshus

6. Orientering om status mht. fondsansøgning
Ida, Lars og Jakob færdiggør og afsender ansøgning til Realdania i løbet af den kommende uge.

7. Generalforsamling 2019
Tidsplan og substans. Foredrag i tilknytning til GF.
a. Det skal på en næste bestyrelsesmøde besluttes, hvem der skal inviteres som foredragsholder. Formandsskabet udarbejder beretning, regnskab m.v. Rundsendes til endelig godkendelse inden udsendelse til medlemmerne,

8. Diplomeringer 2019
Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde, hvor vi håber på at være fuldtallige. Jakob sender snarest mail til medlemmerne om deres ideer til diplomeringsemner.

9. Forskønnelsens brug af sociale medier, hjemmesiden og medier (Politiken byrum m.v.)
Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde, hvor vi håber på at være fuldtallige.

10. Kommende b-møder
a. Næste møde primo november, så generalforsamlingen kan forberedes. Fastlægges via Doodle. Herefter laves halvårsplaner for bestyrelsesmøder frem for at anvende Doodle.

11. Eventuelt
Knud Erik henledte opmærksomheden på, at Kommuneplanen er i høring. Jakob og Knud Erik opfordres til at komme med høringssvar mht. Remisseparken og Nordhavnens Naturpark, ikke mindst placering af boldbaner, der kan komme ”på tværs” af placeringen af Naturparken.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 28. august 2019 kl. 16 i Borgergade

I mødet deltog: Jakob Lange, Ida Præstegaard, Charlotte Felding, Jacob Bloch og Lars Eskesen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 18. juni
Godkendt

3. Aktuelle sager
a. Dantes Plads. Anlæg af underjordisk P-hus. FHF er sammen med lokale med i klager til relevante myndigheder. De er ikke afgjort, men har ikke fået opsættende virkning. Tegner ikke positivt
b. Nordhavn Naturpark. FHF er med i initiativet. Meget positiv medieomtale. Forskønnelsen bliver nævnt
c. Holckenshus. Jakob er i god kontakt med beboerne. Desværre synes løbet at være kørt. Vi har medlemsarrangement i uge 43.
d. Jakob har deltaget i Parkbrugerråd for både Ørstedparken og Østre Anlæg.

4. Efterårets medlemsarrangementer
September. 16. 17. eller 19. september/Besøg på en tegnestue. Arkitema./Ida
Oktober 22., 23. eller 24. oktober/Besøg på Holckenhus/Blackstone/ Peter Bonnén /Jakob
November 11. , 12, 13 eller 14. november/Besøg på Christiansborg. Arkitekternes arbejde/Ida
December. 9. eller 10. december/Generalforsamling. Foredrag Georg Stage/Nyholm. Asser Amdisen alternativt Laila Krogh om hendes nye bog ‘Hans Dahlerup Berthelsen. En arkitekt og hans bygherrer./Jakob

5. Status fondsansøgning

6. Diplomeringsemner
a. Brev til medlemmerne om emner
I. Jakob sender brev, som vi plejer. Snarest
b. Bestyrelsens første forslag
I. Karens Blixens Plads i Ørestaden ved KUA
II. By og Havns mobile badehus i Nordhavn.

7. Hjemmesiden – kritisk tjek – up to date
a. Jakob og Jacob arbejder med hjemmesiden i den kommende uge

8. Kommende bestyrelsesmøder
a. Der skal aftales et bestyrelsesmøde om ca. 4 uger. Via en Doodle.

9. Eventuelt
a. Jakob oplyste, at det tyder på, at sidste regnskabsår ender med et lille overskud, som følge af beskedne udgifter
b. Jakob og Jacob undersøger mulighederne for at FHFs legendariske blad Forskønnelsen scannes og lægges på Nettet. Jakob og Jenny får styr på alle årgange af bladet. Måske muligheder for fondsstøtte.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 16 på Ryvang Alle 68 i Hellerup

I mødet deltog: Hele bestyrelsen, dog ikke suppleanter.

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 1. maj 2019
Godkendt.

3. Aktuelle sager
a. Dantes Plads (henvendelse fra lokale Jette Ingerslev)
I. Der var enighed om, at FHF bakke helhjertet om modstanden mod P-anlægget.
b. Rambla Tivolis hovedindgang, Vesterbrogade og Tårn i Tivoli.
I. Der var opbakning til Jakobs udtalelser til Politiken, hvor han udtaler sig positivt om at omdanne den første del af Vesterbrogade og skeptisk/imod Tårnet uden dog at totalafvise det, før nærmere info og viden.
c. Nyholm
I. Charlotte og Ida deltager i et møde med den kreds der bakker op om Nyholm som grønt åndehul
d. Ørstedsparken, Øster Anlæg og Kastellet udenomsværker
I. Jakob deltager i Parkbrugerråd om de fredede parkers udvikling i i de årtier.

4. Efterårets medlemsarrangemeneter – idéer til
a. Besøg i Svanemølleværket, inden det ombygge til teknisk museem.
b. Besøg på arkitektonisk stærke rådhuse. Fx. Tårnby og Gentofte
I. Jakob og Ida er tovholdere.

5. Byudviklingen i København
Byudviklingen i København er alt for styret af developere, der kun tænker på den kortsigtede profit. Der er behov for en ny og mere helhedsorienteret tilgang. Drøftelse/samtale med arkitekt Carsten Hoff med udgangspunkt i hans kronik i Politiken.

6. Næste møde
a. Jenny finder et tidspunkt medio august med en Doodle

7. Eventuelt
Intet.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1. maj 2019 kl. 16.30 i Borgergade

I mødet deltog: Jakob Lange, Knud Erik Hansen, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen.
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 25. marts.
Godkendt

3. Aktuelle sager
a. Medieomtale af diplomering m.v.
Der var tilfredshed med den relativt megen mediomtale, bl.a.en store omtale i Politiken Byrum samt på de sociale medier
b. Trianglen på Østerbro
Forskønnelsen er fint omtalt både hvad angår Trianglen og PHs plads.

4. Forårets medlemsarrangementer – status
a. Tilfredshed med, at møde om bevaring af byrum d. 8. april gik så godt. De to sidste arrangementer skal nok samle mange deltagere.

5. Fondsansøgningen
a. 5 bilag fra Lars E. samlet i et dokument.
Der var ros til Lars. Alle var enige om, at vi er i mål. Johan lay out’er endeligt. Jakob og Lars gør endeligt færdigt og sender snarest til Realdania.

6. Kommende bestyrelsesmøder – dato
a. Jenny laver en doodle for et bestyrelsesmøde medio juni

7. Eventuelt
Knud Erik foreslog at FHF’s brug af de sociale medier, især Facebook, tages op på næste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 25. marts 2019 kl. 16.30 i Borgergade

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Charlotte Felding, Jacob Bloch, Jenny Becker, Johan Adam Linneballe, Knud Erik Hansen og Lars Eskesen.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 18. februar 2019
Godkendt

3. Aktuelle sager
a. Østerport station. FHFs kritik har været omtalt i diverse medier
b. Charter for Nyholm. FHF bakker op. Ser gerne lidt sproglig opstramning
c. Nørrebroparken. Jakob deltager i Parkbrugertræf
d. Påskeliljer på Kastellet. Det er ikke i overensstemmelse med fredningen. Jakob har udtalt til Østerbroavis, at det dog er en mindre ”forbrydelse”

4. Forårets medlemsarrangementer
a. Debatmødet d. 8. april. Annesofie er tovholder. Bl.a. Charlotte bakker op med yderligere invitationer. Annesofie formulerer en endelig invitation til mødet, som Jakob sender senest torsdag i denne uge til medlemmerne. (Forårets program indeholdt kun en foreløbig annoncering af mødet.
b. Annesofie formidler gennem Birthe Iuel en invitation til By og Land- og Gamle Bygningers Bevarelses medlemmer.
c. Forberedelse og afvikling af mødet. Jakob er desværre forhindret i at indgå i arbejdet.
Den øvrige bestyrelse lovede at bakke Annesofie op.

5. Diplomeringshøjtideligheden
Opsamling og erfaringsudveksling:
Stemningen ved højtideligheden var rigtig god. De fremmødte var glade. Mogens A Morgen var rigtig god. Takketalerne var helt i top. Men som der forrige år detaljer som kunne være gjort mere professionelt/gøres bedre næste år:
• PP indeholdt for få billeder og manglede skillere. Kunne bedre være kort som en ”sløjfe” under hver enkelt diplomoverrækkelse
• PP farver var og visning var ikke OK
• Foto af de diplomerede var ikke forberedt mht lys og baggrund (til hjemmesiden)
• En gennemgående ”vært” kunne have øget forståelse for forløbet
• En generalprøve kunne have øget niveauet
• Forløbet mht formuleringen af diplomteksterne har været uskønt. Det gav anledning til en længere debat om årsagerne. Der var enighed om, at det var sket under et alt for stort tidspres, hvilket ikke havde givet tid til en god og frugtbar og respektfuld dialog. At det var næsten udelukkende foregik via e-mail og ikke mundtligt var et problem. Det var tillige et problem, at der ikke fra begyndelsen af var klarhed over formater m.v. mht. diplomerne. Tekst mængden (antal enheder)
• mv. Johan vil lave et notat om de grafiske rammer for diplomer
Der var enighed om, at vi til næste år skal begynde tidligere og mere struktureret. At udvælgelsen af de diplomerede emner og arbejdet op til diplomeringshøjtideligheden og afviklingen af denne skal ”følges hånd i hånd”. Opgavefordelingen blandt bestyrelsens medlemmer skal præciseres

6. Fondsansøgningen. De tre konferencer og økonomi
a. Foreløbig orientering.
Lars er meget langt med formuleringerne. Det volder problemer, at de tre tilgrundliggende oplæg til konferencer er så forskellige. Ida, Lars og Jakob mødes og gør oplægget færdigt til næste bestyrelsesmøde. Sendes i første omgang til Realdania, da de er den mest oplagte sponsor.

7. Datoer for kommende bestyrelsesmøder
Jenny vil lave en doodle for et bestyrelsesmøde ultimo april/primo maj og et møde primo juni.

8. Eventuelt
Intet

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 18. februar 2019 kl. 16.30 i Borgergade

I mødet deltog: Jakob Lange, Ida Præstegård, Charlotte Felding, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen.

1. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt

2. Endelig godkendelse af referat af mødet d. 18. januar. Notat for diplomeringsrundturen d. 11. februar
a. Godkendt

3. Heidi er udtrådt pga arbejde i Stockholm

4. Aktuelle sager
a. Fredningsalliancen
Der var enighed om, at FHF skal støtte op om kampen for de fredede områder. Et paraplysamarbejde med Naturfredningsforeningen i spidsen, som pt. omfatter op mod 30 mere eller mindre grønne organisationer
b. Cykelpige på Nørrebrogade.
Jakob har på hjemmesiden, Facebook og i indlæg til lokalaviser skrevet om, at det ikoniske gavlmaleri bør bevares
c. Østerport Stations nabobygning.
Jakob har på hjemmesiden, Facebook og i indlæg til lokalaviser skrevet om, at det er et meget grimt byggeri, som er under opførsel. Det skæmmer i den grad den fredede Østerport Station

5. Diplomeringsfesten
a. De diplomerede er: Se vedlagte
b. Informering af de udvalgte. Invitationerne. Arbejdsfordeling
Jenny og Knud Erik tager sig af ”Byens Åndehuller”. Der kan inviteres 5/6/7 fra de fire udvalgte
Jakob tager sig af Karsten Ifversen og Haandværkerforeningen
c. Tekst til medlemsprogram
Ida og Jakob
d. Diplomtekster/Diplomtryk
Åndehullerne: Jenny og Knud Erik. Karsten Ifversen: Jakob. Haandværkerforeningen: Ida. Annesofie redigerer. Johan Adam står for tryk.
e. PP-show
Jenny og Jakob. Evt. med hjælp fra Jacob.
f. Inviteret vært/oplæg om Byens Åndehuller: Professor Morten A. Morgen
Annesofie
g. Traktement
Jakob/Ida
h. Musik
i. Det blev bragt i forslag, at der skulle være levende musik til arrangementet/festen. Hvem har et godt bud? Meld til Jakob med ideer

6. Forårets medlemsarrangementer
a. Højesteret – 4. februar,
b. Diplomeringsfest – 13. marts,
c. Debatmøde 8/9/10 april,
d. Det Classenske – 20. maj.
e. Håndværkerforeningen – 11/12 juni.
Alle er så godt som på plads, dog ”hænger” debatmødet. Jakob kontakter Annesofie og Jenny
Jakob kontakter Jacob om at få sat programmet op

7. Fondsansøgningen. Status
Lars orienterede. Vi er tæt på at være i mål. Dagsordenen på næste bestyrelsesmøde

8. Bestyrelsesmødedatoer
Jenny og Jakob står for en web-baseret mødeplanlægning

9. Eventuelt
Stor tak til Jacob for opdatering af hjemmesiden

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 18. januar 2019 kl. 17 i Borgergade

I mødet deltog: Jakob Lange, Ida Præstegaard, Annesofie Becker, Charlotte Felding, Jacob Bloch, Knud Erik Hansen og Lars Eskesen

1. Godkendelse af dagsorden.
Med tilføjelse af et nyt punkt 3.

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 7. januar Vedlagt.
a. Godkendt

3. Aktuelle sager
a. FHF har været bestormet i forbindelse med at der har været rygter om, at der skal bygges et højhus på hjørnet af Bredgade og Palægade. Det har vist sig, at været et ”stunt” fra et reklamefirma.
b. FHF har fået mange henvendelser efter Dansk Industri er begyndt at flage med deres blå flag fra Børsens Tårn. Vi bakker op om protesterne.

4. Diplomering 2018
I. Diplomeringsemner. Der var tilslutning til vedtagelserne fra bestyrelsens møde d. 7. januar. To emner er dog afhængige af, hvad vi vil selvsyn kan se og mener.
II. Dato for endnu en rundtur?
1. D. 29. januar med start klokken 14.00 på Amager. Ida laver aftale.
2. Jakob laver aftale mht. besigtigelse af renovering i Indre By.
3. I forbindelse med rundturen aftales det videre forløb mht. diplomeringsfesten. Jakob/Ida spiller ud.
III. Dato for højtidelighed/festen.
1. D. 6. marts kl. 17.00 – afhængigt af om vi kan råde over Aulaen i Borgergade.
IV.Orientering af de udvalgte.
a. Udskudt.
V. Toastmaster”, afvikling og traktement
a. Udskudt
VI. Presse
a. Udskudt
VII. Diplomerede i forårets medlemsprogram
a. Afventer rundtur d. 29. ds.

5. Bestyrelsesmødedatoer foråret 2019
a. Bestyrelsesmøde d. 18. februar kl. 16.30

6. Eventuelt
a. Forårets debatmøde skal finde sted sidst i marts måned. Annesofie, Jenny og Jakob arbejder videre med oplægget og laver de nødvendige aftaler med aktører.

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 7. januar 2019 kl. 16.30 i Borgergade

I mødet deltog: Jakob Lange, Charlotte Felding, Knud Erik Hansen, Lars Eskesen og Jenny Becker.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 7. november 2018
Godkendt

3. Referat af generalforsamling 2018
Ingen bemærkninger

4. Aktuelle sager
a. Jakob har været i TV2 Lorry om Skt. Jørgens Sø

5. Forårets medlemsarrangementer
a. Højesteret. Højesteretsdommer Jon Stokholm
b. Diplomeringshøjtidelig/fest.
c. Møde om fredning og bevaringsværdige områder.
Gerne i samarbejde med By og Land Kbh. og også Frederiksberg. Foreningen til Gamle Bygningers Bevarelse og måske andre.
d. Det Classenske Fidelkommis bibliotek m.v. John Erichsen
e. Moltkes Palæ restaurering.
Jakob og Ida færdiggør programmet snarest, så det kan udsendes til medlemmerne.

6. Diplomering 2018
I. Diplomeringsemner.
Se fortroligt notat om årets diplomeringer
II. Dato for endnu en rundtur?
III. Dato for højtidelighed.
IV. Tidsplan og afvikling.
V. ”Toastmaster” og traktement

Den endelige beslutning om årets diplomer træffes først på et bestyrelsesmøde, der afholdes senere i denne måned. Jakob og Jenny finder en dato via en elektronisk mødekalender. Dagsordenspunktet ii – v besluttes på det kommende bestyrelsesmøde.

7. De tre konferencer – oplæg om fredningslov
I. Status og det fortsatte arbejde:
a. Bevaring
b. Borgerindflydelse
c. Byrum
Der var glæde over, at alle tre oplæg nu foreligger. Ros til Ida, Charlotte og Lars for byrumsoplægget.
II. Ansøgning til fonde. Idé og sammenfatning. Økonomiambitioner.
Formandskabet udarbejder et første udkast. Lars arbejder videre. Annesofie kommer herefter indover. Forelægges på et kommende bestyrelsesmøde.

8. Bestyrelsesmødedatoer foråret 2019
a. Husk kalender
Udskudt til bestyrelsesmøde senere i denne måned.

9. Eventuelt
Jakob orienterede om, at der var indgået en ny aftale med Bygningskulturens Hus om vores tilknytning til huset. Den indebærer en mindre udgift, samtidig med at vi fortsat er en del af fælleskabet omkring huset.

Knud Erik rejste spørgsmålet Forskønnelsen kunne indgå i et fællesskab med bl.a. Naturfredningsforeningen om at værne om, at byens fredede områder ikke affredes (ved lov og ikke af fredningsmyndighederne), for at skabe muligheder for byggeri. Af økonomiske årsager og ikke som ellers af hensyn til almenvellet. Knud Erik skriver et oplæg til et kommende bestyrelsesmøde.