Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 7. januar 2019 kl. 16.30 i Borgergade

I mødet deltog: Jakob Lange, Charlotte Felding, Knud Erik Hansen, Lars Eskesen og Jenny Becker.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 7. november 2018
Godkendt

3.Referat af generalforsamling 2018
Ingen bemærkninger

4. Aktuelle sager
a. Jakob har været i TV2 Lorry om Skt. Jørgens Sø

5. Forårets medlemsarrangementer
a. Højesteret. Højesteretsdommer Jon Stokholm
b. Diplomeringshøjtidelig/fest.
c. Møde om fredning og bevaringsværdige områder.
Gerne i samarbejde med By og Land Kbh. og også Frederiksberg. Foreningen til Gamle Bygningers Bevarelse og måske andre.
d. Det Classenske Fidelkommis bibliotek m.v. John Erichsen
e. Moltkes Palæ restaurering.
Jakob og Ida færdiggør programmet snarest, så det kan udsendes til medlemmerne.

6. Diplomering 2018
i. Diplomeringsemner.
Se fortroligt notat om årets diplomeringer
ii. Dato for endnu en rundtur?
iii. Dato for højtidelighed.
iv. Tidsplan og afvikling.
v. ”Toastmaster” og traktement

Den endelige beslutning om årets diplomer træffes først på et bestyrelsesmøde, der afholdes senere i denne måned. Jakob og Jenny finder en dato via en elektronisk mødekalender. Dagsordenspunktet ii – v besluttes på det kommende bestyrelsesmøde.

7. De tre konferencer – oplæg om fredningslov
i. Status og det fortsatte arbejde:
a. Bevaring
b. Borgerindflydelse
c. Byrum
Der var glæde over, at alle tre oplæg nu foreligger. Ros til Ida, Charlotte og Lars for byrumsoplægget.
ii. Ansøgning til fonde. Idé og sammenfatning. Økonomiambitioner.
Formandskabet udarbejder et første udkast. Lars arbejder videre. Annesofie kommer herefter indover. Forelægges på et kommende bestyrelsesmøde.

8. Bestyrelsesmødedatoer foråret 2019
a. Husk kalender
Udskudt til bestyrelsesmøde senere i denne måned.

9. Eventuelt
Jakob orienterede om, at der var indgået en ny aftale med Bygningskulturens Hus om vores tilknytning til huset. Den indebærer en mindre udgift, samtidig med at vi fortsat er en del af fælleskabet omkring huset.

Knud Erik rejste spørgsmålet Forskønnelsen kunne indgå i et fællesskab med bl.a. Naturfredningsforeningen om at værne om, at byens fredede områder ikke affredes (ved lov og ikke af fredningsmyndighederne), for at skabe muligheder for byggeri. Af økonomiske årsager og ikke som ellers af hensyn til almenvellet. Knud Erik skriver et oplæg til et kommende bestyrelsesmøde.