Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 14. august 2018 kl. 16.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Ida Præstegaard, Annesofie Becker, Charlotte Felding, Heidie Svenningsen Kajita, Knud Erik Hansen, Jenny Becker, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen.

1. Præsentationsrunde
Jakob bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.
Alle præsenterede sig kort. Korte CV`er vil blive lagt på hjemmesiden snarest. Jakob indkalder. Jenny redigerer så ensartet præg.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Konstituering
Arbejdsform og arbejdsfordeling. Valg af: Formand, næstformand og kasserer.
Det vil blive tilstræbt at fordele arbejdet så bredt som muligt blandt bestyrelsens medlemmer. Gerne ved, at 2-3-4- bestyrelsesmedlemmer arbejder sammen om en opgave
3-4 bestyrelsesmøder pr. halvår, fastlagt halvårsvis
Jakob genvalgtes som formand. Ida nyvalgtes son næstformand.
Jakob takkede Annesofie for de mange år som formand/næstformand samtidig med, at han så frem til, at hun fortsat er med til at præge Forskønnelsens udvikling.
Jakob påtager sig fortsat kassereropgaven frem til den ordinære generalforsamling i december. I samarbejde med Jenny mht kontingentopkrævning

4. Endelig godkendelse af referat af B-møde d. 22. maj
Godkendt.

5. Referat af ekstraordinær generalforsamling

6. Aktuelle sager
a. Skt. Jørgens Sø Skybrudsplaner
FHF tidligere formand Bonnie M. har i et indlæg advaret kraftigt mod planer om at omdanne den fredede Skt. Jørgens Sø til en del af skybrudsplanen. I den forbindelse har Jakob udtalt til Politiken, Byrum, d. 15. august, at Forskønnelsen ikke på forhånd er afvisende, men at vi selvfølgelig lytter til den tidligere formand. I en kontakt til formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, er det afklaret, at DN-Kbh. indtager samme holdning, som Jakob har givet udtryk for.
Der var enighed om, at vi i den kommende tre ugers høringsperiode vil deltage i kommunens møder og i det hele taget studere høringsmaterialet grundigt. Vi kan/skal afgive et høringssvar. Udkast til dette vil blive rundsendt til kommentarer.
b. Installationer på tage
Jakob har i Politiken, Byrum, i en artikel, som endnu ikke er bragt, bakket op om et forslag i KK TMU om, at installationer på nybygninger i den indre by fortrinsvis skal indbygges i selve bygningen og kun meget undtagelsesvis anbringes synligt på tage. Det er et problem, at installationer på tage ikke medregnes til bygningshøjden og bebyggelsesprocenten. Det bør ændres i en kommende kommunalplan.
c. Jep Lofts henvendelse
Jep Loft (tidligere formand for By og Land KBH) har i forbindelse med, at han er medlem af Indre By Lokaludvalg, udarbejdet et længere skrift om arkitektur m.v. i de følsomme byområder.
Der var enighed om, at Jep Lofts papir indeholdt mange kloge og interessante betragtninger. Vi er dog ikke enige i alt, hvad han skriver.
Der var enighed om, at vi bør indlede en eller anden form for dialog med Jep Loft og By og Land.
d. Altansagen
Jakob modtager fortsat mange henvendelser om opsætning af altaner på bevaringsværdige bygninger/facader.
Sagerne er desværre ret umulige, da KK har nye og klare retningslinjer, som er ganske liberale, når et flertal af beboerne ønsker altaner. Det blev nævnt, at Frederiksberg Kommune har en langt bedre altanpolitik.

7. Datoer i efteråret
i. Bestyrelsesseminar (Forberedelsesgruppe) og B-møder
Bestyrelsesseminaret blev fastlagt til onsdag d. 26. september. Fra kl. 16.00 og resten af aftenen. Jakob, Ida og Annesofie er forberedelsesgruppen. Den finder et passende sted og opstiller en ”dagsorden”. I den forbindelse blev det nævnt, at bestyrelsen på seminaret skulle genoptage tråden fra arbejdet med et nyt og stærkere FHF. Materialet skal snarest udsendes til bestyrelsen.
Ordinært bestyrelsesmøde blev fastlagt til mandag d. 5 november kl. 16.30 – kl. 18.30. På dette møde skal materialet til generalforsamlingen færdigøres.
ii. Diplomeringshøjtideligheden
Det blev besluttet at udskyde diplomeringshøjtideligheden til januar/februar, så vi har bedre tid til at forberede denne, så den kan blive en endnu større begivenhed.
iii.Generalforsamling
Generalforsamlingen blev fastlagt til onsdag d. 5. december kl. 17.00.

8. Efterårets medlemsarrangementer
Det blev besluttet at afholde tre medlemsarrangementer i efteråret (+ generalforsamlingen).
i. 4. maj kollegiet/Hans Hansen arkitektur
ii. Det Classenske Fidelkommis` Bibliotek
iii. Et debatmøde
Jakob og Ida er ansvarlige for medlemsarrangementerne. Mht. debatmødet var der flere idéer. Jakob og Ida drøfter disse med Heidi og Knud Erik, så debatmødets indlægsholdere og mødeform/afvikling kan lægges fast.

9. Foreløbig drøftelse af diplomeringsemner og forløbet frem til afvikling
Udover den tidligere beslutning om at udskyde til januar/februar blev emnet ikke drøftet på grund af det fremskredne tidspunkt. Tages op på bestyrelsesseminaret.

10. Meget foreløbig drøftelse af kommende konferencer og fondsansøgninger
Nåede ikke at blive drøftet. Bestyrelsesseminaremne.

11. Meget, meget foreløbig drøftelse af vedtægtsændringer
Bestyrelsens størrelse, valgperiode og evt. ”En rådgivende kreds”,
Nåede ikke at blive drøftet. Bestyrelsesseminaremne.

12. Økonomi
Jakob orienterede ultrakort om, at økonomien er helt som forventet.

13. Eventuelt
Jakob bad om, at Jenny og Jacob bidrog til opdatering af artiklen på Wikipidia, da dette er meget tiltrængt.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 14

I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Ida Præstegaard, Jacob Bloch, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen. En fuldtallig bestyrelse.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 30. april 2018
Godkendt

3. Aktuelle sager
a. BLOX indvielsen. Jakob har været i pressen med en afbalanceret, men dog kritisk holdning. Vigtigt at vi påpeger, at vi har været en del af debatten fra den spæde start.
b. Højhus på Nuuks Plads, Skal FHF involvere os? JA – men det kræver en ”vinkel”.

4. Medlemsarrangementer

a. Forskerboligerne i Carlsberg Byen. 43 deltagere. Vi er nået til grænsen for antallet af deltager. Hvad gør vi?
Vi må, når det er påkrævet, begrænse og hvis muligt skal vi dublere.
b. Foreløbig drøftelse af efterårets arrangementer.
Højesteret, Den Schweitzske Ambassade, Tivolihjørnet og Tivolis planer for omkredsen omkring, Det Classenske Fidelkommis Bibliotek. Et debatmøde!

5. Drøftelse af kandidater til bestyrelsen samt af bestyrelsens størrelse, og sammensætning på lidt længere sigt
En række navne blev nævnt. Både til bestyrelsesmedlemmer og til suppleanter. Der var foreløbig opbakning til, at vi til den ordinære generalforsamling december 2018, foreslår at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til 5 eller 6 i forbindelse med et generationsskifte.
Cirka en uge før generalforsamlingen udsendes bestyrelses forslag til bestyrelsens sammensætning. Som en samlet ”blok”.
Jakob fører samtaler med de aktuelle kandidater og ”ikke kandidater”. .

6. Drøftelse ekstraordinær generalforsamling
a. Dagsorden
Godkendt
b. Oplæg til den ekstraordinære generalforsamling d. 14. juni om et nyt og stærkere
Godkendt. Jakob skal dog nedtone forventningerne til mulighederne for at skaffe midler til egentligt sekretariat fra fonde.
c. Medlemshvervekampagne.
Godkendt, selv om det kan være lidt problematisk ved begrænsning af deltagelse i medlemsarrangementer med medlemmer, der ikke har betalt kontingent.
d. Dirigent – Leila Krogh
Jakob kontakter Leila. Gennemgår bestyrelsesvalget grundigt med hende.
Jakob udsendelser indkaldelsen med bilag i dag eller senest i morgen d. 23. ds., så indkaldelsesfristen på 21 dage kan overholdes.

7. Evt
Besøget i Medicinsk historisk museum afholdes først efter den nyvalgt bestyrelse er tiltrådte.

Referat af bestyrelsesmødet mandag d. 30. april 2018 kl. 16.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Jacob Bloch, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 19. marts 2018
Godkendt

3. Aktuelle sager
a. Indvielsen af BLOX. Jakob og Ida deltager.
b. Medlemsforslag: ”hvad med at tage udsmykning af metrostationer og tunnelvægge op. Sådanne dekorationer vækker stor glæde hos ventende passagerer, og kan også informere om stationens beliggenhed . Inspiration fra Paris er metroen ved Louvre og Bastillen”.
Løbet er kørt. De relevante placeringer anvendes til reklamer.

4. Bestyrelsesmødet i maj
Ny dato, da det oprindeligt aftalte tidspunkt er for sent mht. indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling. Skal udsendes 21 dage før.
Der var enighed om tirsdag d. 22. maj. Det skal afklares via mail, om det skal være kl. 14.00 eller kl. 16.30.

5. Forårets medlemsarrangementer
Status.
a. Forskerboligerne ved Carlsberg 16. maj: 45 tilmeldte. Lars er tovholder.
b. Ekstraordinær GF. 14. juni. Aulaen er sikret.

6. Runde om forberedelsen af den ekstraordinære generalforsamling d. 14. juni
a. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.
Der var enighed om, at Jakob afholder samtaler med mulige kandidater. Ikke mindst mht. forventningsafstemning, så nye bestyrelsesmedlemmer er forberedt på hvad de eventuelt går ind til. Der er 3 personer i spil. To relativt unge og en senior.
b. Skriftligt oplæg til den ekstraordinære generalforsamling om ”Et nyt og stærkere FHF” med vision/mission, hovedaktiviteter osv. i forlængelse af Michael Knudsen arbejdet og ”Flere og gerne yngre medlemmer”. Det varsles, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til 5 eller 6 fra den næstfølgende ordinære generalforsamling? Jakob skriver, inden for en uges tid, udkast, som rundsendes til bestyrelsen til kommentarer. Gøres endelig færdigt på bestyrelsesmødet d. 22. maj. Ligeledes formel indkaldelse.

7. Medlemskab af Bygningskultur Danmark BKD
Kan det bruges mere aktivt?
Annesofie og Jakob laver et oplæg. Holder møde med Birthe Iuel.

8. Eventuelt
a. Stoles skæbne. De fem flotte FHF-bestyrelsesstole fra begyndelsen af 19-hunderede tallet kan ikke længere opbevares i Borgergade. Johan Adam påtog sig at tale med Designmuseets stolespecialist. Kan donere en til museet. Spørger om eventuelt salg på auktion m.v.
b. Plaquette til Axel Towers. Da vi ikke har medlemsarrangement med overrækkelse, går Lars videre med, hvordan plaquetten kan overrækkes. Gerne lidt festligt. Evt. i samarbejde med Ida.
c. Der var enighed om, at bestyrelsens medlemmer skal skrive et kort CV til hjemmesiden. Gerne med billede. Jakob indsamler. Jacob lægger som altid på hjemmesiden.

Referat af bestyrelsesmødet mandag d. 19. marts 2018 kl. 16.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Ida Præstegaard og Lars Eskesen. Samt som gæst Leif Herman.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 8. februar 2018.
Godkendt.

3. Revision af fredningsloven/bevaringsværdige bygninger/kvarterer
Leif Herman tidligere medlem af natur- og miljøklagenævnet og fhv. MF er inviteret til en foreløbig drøftelse af konference om emnet. Der er afsat op til en time til emnet.

Leif Herman stillede bl.a. spørgsmålstegn ved, om det er fornuftigt, at det er ministeren der har det sidste ord i bygningsfredningssager og ikke som i naturfredningssager hvor det er sagkundskaben. Og om man skulle genindføre B-fredning af bygninger, da kommunerne ikke har løftet opgaven med bevarende byplaner.

Vi skal tage kontakt til By og Land og med aktører tæt på Kulturministeriet om status med hensyn til revision af Fredningsloven.
Leif Herman og Jakob udarbejder et notat om en mulig konference forud for den ekstraordinære GF.

4. Aktuelle sager
a. Boliger i tagetager. Jakob har rundsendt forslag til indlæg på hjemmesiden og på Facebook. Opbakning.
b. Det Grønne Råd København. Kan bruges mere aktivt og fint til kontakter til andre organisationer
c. Assistens Kirkegård og Lersøparken. Jakob fortalte om arbejdet i Parkbrugerrådene. Meget opmuntrende.
d. Indvielsen af BLOX. Jakob deltager. Undersøger om Ida også kan deltage.

5. Forårets medlemsarrangementer
Status.
Østre Landsret. 22. februar: 62 tilmeldte/deltog.
The Silo. Nordhavn-bydelen. 22. marts: 49 tilmeldte
Mærsk Tårnet 5. april: 38 tilmeldte.
Forskerboligerne ved Carlsberg 16. maj: 35 tilmeldte.
Ekstraordinær GF. 14. juni. Aulaen er sikret.
Jakob fremhævede, at med de mange deltagere i vores arrangementer er vi i top blandt udbydere af visninger.

6. Runde om forberedelsen af den ekstraordinære generalforsamling i juni
a. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.
Flere interessante emner blev nævnt.
b. Oplæg til medlems rekrutteringskampagne
Det blev drøftet om det ikke var en god idé at udarbejde et ”prospekt” med stor tyngde med bl.a. mission og vision, vores treårige konferenceprogram og vores medlemsarrangementer fremlægges. Kombineret med et gratis prøvemedlemskab og et udspil over for unge.
c. De tre konferencer – sondering hos fonde.
Jakob sonderer videre hos Realdanias direktør. Har allerede haft en foreløbig kontakt. .

7. Medlemskab af Bygningskultur Danmark BKD
Kan det bruges mere aktivt?
Drøftes nærmere med Annesofie Becker, som FHF repræsentant i BKD repræsentantskab

8. Hjemmesiden og Facebook.
Status
Stor ros til Jacob Bloch for hans arbejde med hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder mere og mere aktuelt stof. Og i flot opsætning.

Fint at vi bidrager så hyppigt med opslag på Facebook.

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. februar 2018 kl. 16.30

I mødet deltog: Jakob Lange, Ida Præstegaard og Lars Eskesen.

Som gæst vedr. dagsordenes pkt. 3. Civilingeniør – byplanlægning og Kultursociolog. Tidligere mangeårig forsker på Statens Byggeforskningsinstiut. Knud Erik Hansen.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 8. januar 2017
Godkendt.

3. Borgerinddragelse/Borgerindflydese
Knud Erik Hansen er inviteret til en foreløbig drøftelse af konference i efteråret om emnet.

Knud Erik Hansen indledte med at redegøre for de tanker, han har gjort sig mht. en sådan konference i forlængelse af det oplæg, som tidligere har været drøftet i bestyrelsen. Konferencen skal rumme såvel principielle som aktuelle indfaldsvinkler. Gerne med erfaringer fra andre nordiske lande.

Knud Erik Hansen og Jakob arbejder videre med et relativt kort oplæg til en konference. Dette skal være færdigt inden den ekstraordinære generalforsamling i juni.

4. Aktuelle sager
a. Øresundsvej højhusene.
Bl.a. lokaludvalget for Amager Øst har protesteret mod nedrivning af oprindelige bygninger på Strandlodsvej, da det er stik imod lokalplanens krav om, at der mellem højhusene langs stranden ved Øresundsvej skal bibeholdes de oprindelige lave karakteristiske industrielle bygninger. Jakob håber, han kan finde inspiration og ikke mindst tid til at skrive om denne principielle sag om lokalplaner. Gerne til Politiken og i det mindste til vores hjemmeside.
b. Dragør
Der var enighed om, at FHF med fornøjelse vil bakke op om at den gamle bydel i Dragør og havnen bliver UNESCO kulturarv.

5. Forårets medlems arrangementer
Status.
Februar: Østre Landsret . 22. februar. Invitationen er sendt til medlemmerne. Over 60 har meldt sig, så mulighederne for dublering skal undersøges, så alle kan deltage.
De resterede arrangementer er tæt på at være i hus. Det forventes, at et samlet program kan sendes til medlemmerne i løbet af en god uges tid.
Marts: The Silo. Nordhavn-bydelen. Uge 12. Ida
April: Mærsk Tårnet. Uge 16. Ida
Maj: Forskerboligerne ved Carlsberg. Uge 20. Lars
Juni: Ekstraordinær GF. Uge 24. Jakob

6. Runde om forberedelsen af den ekstraordinære generalforsamling i juni
a. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.
Enkelte mulige navne blev nævnt.
Der var enighed om, at vi skal lægge korte CV for bestyrelsesmedlemerne, på vores hjemmeside og ikke blot den oplistning vi har nu.
b. Oplæg til medlems rekrutteringkampagne
Jakob lovede at udarbejde et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Så vi kan komme igen med idéer, som kan fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling i juni.
• De tre konferencer – sondering hos fonde.
Jakob har haft en føler ude hos direktøren for Realdania, Jesper Nygård. Jakob vil forsøge at få et møde med ham om mulig økonomisk støtte til FHF-konferencer i de kommende tre år.
Der var enighed om, at der skal findes tre faglige ankerpersoner for konferencerne.

7. Medlemskab af Bygningskultur Danmark
Orientering om, hvad det indebærer.
Jakob har aftalt med Annesofie, at han (bestyrelsen) skal følge Bygningskultur Danmarks arbejde og gerne bidrage mere aktivt til dette.
Det er en forudsætning for vores tilknytning til Bygningskulturens Hus, at FHF er medlem. Det er vigtigt.

8. Eventuelt
Intet

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. januar 2018 kl. 16.30

I mødet deltog Jakob Lange, Johan Adam Linneballe og Lars Eskesen.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 6. november 2017
Godkendt

3. Aktuelle sager
• Slagterboderne rives ned en sag vi måske skulle have involveret os mere i
• Jakob i P4 København med Nytårsstatus for KBHudviklingen. Fint at FHF inviteres
• PHs Plads

4. Evaluering af Diplomeringshøjtideligheden og GF
Ny-designet plauqette. Johan Adam indledte. Der var enighed om, at 2017 plaqauetterne er i det gamle design. Jakob bestiller 4 snarest
Drejebog. Tages op på førstkommende møde
GF-referat. Er godkendt af dirigenten. Lægges på hjemmesiden med en henvisning fra forsiden.

5. Arbejdsplan foråret frem til ekstraordinær GF
Bestyrelsesmødedatoer og dato for GF.
Bestyrelsesmødedatoer: Torsdag d. 8. februar, Mandag d. 19. marts, Mandag d. 30. april og Tirsdag d. 29. maj. Alle møder kl. 16.30 kl. 18.30
Ekstraordinær generalforsamling:Torsdag d. 14. juni kl. 16.00.
Rekruttering til kommende bestyrelse
Der skal rekrutteres 3 nye. Gerne yngre og gerne kvinder. Med faglighed. På sigt skal bestyrelsen måske reduceres til 5 eller 7. Generationsskifte og på sigt formandsskifte.

6. Forårets medlemsarrangementer
Fordeling af opgaver.
Februar: Classenske Fideikommis Bibliotek. Uge 8. Jakob
Marts: The Silo. Nordhavn-bydelen. Dan Stubbergaard. Uge 12. (Ida?)
April: Mærsk Tårnet. Uge 16. Ida
Maj: Forskerboligerne ved Carlsberg. Uge 20. Lars
Juni: Ekstraordinær GF. Uge 24. Jakob

7. Eksekvering -Konferenceidéer/koncept
• Der skal udarbejdes 3 notater som konferenceoplæg, som udover at være markante konferencer, der sætter FHF på dagsordenen, skal danne grundlagt for kontakter til relevante fonde om støtte, som også kan bidrage til FHFs fremdrift.
• Borgerinddragelse. Jakob inviterer Knud Erik Hansen til at udarbejde et notat til et kommende bestyrelsesmøde
• Fredning og bevaringsværdige lokalplaner som redskab. Jakob inviterer Leif Hermann til at udarbejde et notat til et kommende bestyrelsesmøde
• Byrum, især i nybyggeriområder/ Bynatur. Drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde

8. Repræsentant i det Grønne Råd Kbh. og ditto Frederiksberg
Og deltager i Parkbrugerrådet for Assistens Kirkegård.
Jakob påtager sig opgaverne frem til ny bestyrelse er valgt.

9. Medlemskab af Bygningskultur Danmark
Tages op på førstkommende bestyrelsesmøde

10. Eventuelt
På førstkommende bestyrelsesmøde drøftes kampagneidéer til flere og især yngre medlemmer. Skal måske først søsættes til efteråret.